Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odprawa rentowa lub emerytalna przysługuje w przypadku przejściem na rentę lub emeryturę

Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: odprawa

Z końcem roku 2008 roku zostałem zwolniony z pracy z winy pracodawcy. Od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę przebywałem przez dziewięć miesięcy na ciągłym zwolnieniu lekarskim. Po tym okresie przyznano mi prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Odchodząc z pracy dostałem odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Czy należy mi się jednak odprawa rentowo – emerytalna, a jeżeli tak, to co mam zrobić aby ją otrzymać? Chcę zaznaczyć, że zakład pracy nadal istnieje.

Prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w art. 921 § 1 KP ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu ustania stosunku pracy. Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 26.07.2002 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 921 § 1 k.p. (kodeksu pracy), pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Z opisanego zatem przepisu wynika, że aby otrzymać odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:
 • uprawnionym jest jedynie pracownik,
 • musi nastąpić ustanie stosunku pracy,
 • ustanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem na rentę lub emeryturę
W opisanym stanie faktycznym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, na podstawie art. 30 § 1 pkt. 2 k.p. Bezsprzecznym zatem jest fakt, że stosunek pracy ustał. Na gruncie omawianego przepisu wątpliwości może budzić jedynie fakt, czy w takim przypadku zastosowanie znajdzie przepis o odprawie rentowej, skoro wypowiedzenie nie nastąpiło w związku z przejściem na rentę. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 09.05.2008 roku sygn. akt II PK 12/08 stwierdził, że przepis art. 921 k.p. używa pojęcia "ustanie stosunku pracy", co wskazuje, że szerzej ujmuje to zdarzenie i stąd nie wyklucza innych przyczyn ustania stosunku pracy (rozwiązania za porozumieniem stron, czy wypowiadania). Zgodnie z tym przepisem prawo do odprawy nie jest warunkiem przejścia na rentę, lecz określonym związkiem, a ten to nie tylko związek przyczynowy, lecz również czasowy. W doktrynie przyjmuje się, że związek czasowy oznacza m. in., że nie może nabyć prawa do odprawy taki pracownik, który spełnił warunki do nabycia emerytury lub renty już po ustaniu stosunku pracy, choćby nastąpiło to po krótkim czasie po ustaniu stosunku zatrudnienia. Ustawodawca  nie określił kiedy istnieje związek pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę lub rentę. Związek taki może zaistnieć w sytuacji, gdy już po ustaniu stosunku pracy pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek choroby stwierdzonej w czasie zatrudnienia i prowadzącej, po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku chorobowego, do przyznania mu renty. Należy zaznaczyć także, że rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę na podstawie  art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nie powoduje uzyskania prawa do odprawy emerytalno-rentowej. Ustawa ta nie reguluje zbiegu prawa pracownika do odprawy z tytułu rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i prawa do odprawy emerytalno – rentowej.Wcześniejsze przepisy w tym zakresie zawierały taki zbieg, a pracownik miał prawo wyboru jednego z dwóch przysługujących mu praw do odprawy. W żadnym przypadku nie przysługiwały mu jednak dwa tytuły do odprawy.
 
Reasumując, naszym zdaniem brak jest podstaw do żądania od pracodawcy przyznania odprawy emerytalno – rentowej. Za takim stanowiskiem przemawia brak związku pomiędzy ustaniem stosunku pracy a uzyskanym świadczeniem rentowym. Ponadto jak wynika z opisanego stanu faktycznego, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy otrzymał Pan odprawę od pracodawcy, a wcześniej obowiązujące przepisy wskazywały, że pracownik ma prawo wyboru jednej z dwóch należnych mu odpraw, korzystniejszej dla niego. W tym zakresie nasza wykładnia tych przepisów, nie uprawnia Pana do żądania odprawy emerytalnej.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-03-02
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: odprawa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.