Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

W czasie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują świadczenia pracownicze

Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny

Pracownik złożył wniosek o urlop bezpłatny. Po dwóch dniach od złożenia wniosku o urlop, ale jeszcze na dwa dni przed terminem urlopu bezpłatnego, pracownik zachorował. Pracodawca odmówił zaliczenia zwolnienia chorobowego, motywując tym, że wniosek został złożony dwa dni przed zachorowaniem, i do tego dnia pracownik jest wyłączony z ubezpieczenia.

Istotą urlopu bezpłatnego udzielanego na podstawie art. 174 kodeksu pracy jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, ani też do okresu pracy, od którego zależą prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego pracowników (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.11.1996 roku syg. akt III AUa 888/96). Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 7.10.1998 roku syg. akt II UKN 334/98 wskazał, że właściwe rozumienie "zatrudnienia" zwęża krąg logiczny do zakresu tych tylko osób, które pracę świadczą lub doznają przerw w jej świadczeniu bez zawieszenia praw i obowiązków pracowniczych, a takim pojęciem posługuje się prawo ubezpieczeń społecznych. Pozostawanie w zatrudnieniu nie może być tutaj rozumiane szeroko, lecz jako faktyczne świadczenie pracy lub okres przerw w zatrudnieniu takich jak np. przestój, ale już nie urlop bezpłatny.
 
Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej u.ś.p.u.s.) zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego. Jednakże jak stwierdza art. 13 ust. 1 u.ś.p.u.s. zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia. Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego następuje, gdy niezdolność do pracy powstała już po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz wtedy, gdy zasiłek chorobowy podlega przedłużeniu na dalszy okres na warunkach wskazanych w ustawie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała w trakcie ubezpieczenia i trwała po jego ustaniu przez okres nie dłuższy niż 6 lub 9 miesięcy, w zależności od rodzaju choroby powodującej niezdolność do pracy.
 
Z powyższych przepisów wynika, że zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres urlopu bezpłatnego. Oznacza to ustanie - mimo trwania stosunku pracy - tytułu ubezpieczenia chorobowego, w ostatnim dniu pracy przed skorzystaniem z urlopu bezpłatnego. Skoro zatem pracownik zachorował przed skorzystaniem z urlopu bezpłatnego, to zgodnie z przepisami osoba ta nie utraciła jeszcze prawa do zasiłku chorobowego. Utrata ta nastąpiłaby po upływie 14 dni od skorzystania z prawa do urlopu bezpłatnego. Jak wynika z art. 7 u.ś.p.u.s. zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:
1)   nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
2)   nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.
 
Reasumując, z powyższych uregulowań naszym zdaniem wynika, że pracownik, który skorzystał z prawa do urlopu bezpłatnego ma jeszcze przez okres 14 dni (lub 3 miesiące w razie choroby zakaźnej) od ustania tytułu ubezpieczenia, możliwość uzyskania prawa do zasiłku chorobowego. Brak jest podstaw aby odmiennie traktować pracownika, który nie podlega ubezpieczeniu z powodu rozwiązania umowy o pracę, od tego, który utracił prawo do ubezpieczenia z powodu skorzystania z urlopu bezpłatnego. Tym samym w opisanym stanie faktyczny, samo złożenie wniosku o taki urlop nie pozbawia pracownika prawa do zasiłku chorobowego, skoro uprawnienie to nabył w czasie podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Można także zaznaczyć, że jeżeli pracodawca udzielił na wniosek pracownika urlopu bezpłatnego, to pracownik z własnej woli nie może przerwać urlopu bezpłatnego. Jedynie na podstawie porozumienia pracownika z pracodawcą może nastąpić skrócenie okresu trwania takiego urlopu.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-02-28
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.