Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odprawa w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika

Kategoria: Prawo pracy

Czy jeżeli pracodawca wypowie mi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, to należy mi się odprawa? Przyczyną wypowiedzenia będzie moje długotrwałe i częste zwolnienia (moje choroby), czy mam prawo odwołać się do sądu pracy?

W przypadku wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi zawsze przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy, o czym pracodawca winien pracownika pouczyć. Pracownik w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku zatrudnienia, może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy. W razie rozwiązania stosunku zatrudniania zawartego na czas nieokreślony, na zasadach ogólnych, pracodawca winien wskazać przyczynę rozwiązania stosunku pracy.
 
R E K L A M A
W przypadku wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracownika, przysługuje pracownikowi prawo do odprawy. Problematykę tą reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 roku, o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa ta co prawda odnosi się do zwolnień grupowych, jednakże zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy, przepisy dotyczące odprawy stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ustawy (liczba pracowników w przypadku zwolnień grupowych). Podstawowym zatem warunkiem aby skorzystać z prawa do odprawy jest fakt, że pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników a rozwiązanie umowy o pracę następuje z przyczyny nie leżącej po stronie pracownika.
Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia (także zgodnie z art. 10), przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Nie wiemy w jakim jest Pani wieku, nie mniej jednak zgodnie z art. 39 k.p. (kodeksu pracy), pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepisu tego, nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Pracownik wówczas może zostać zwolniony na rentę.
 
Jeżeli chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby, to zgodnie z art. 53 § 1 k.p. (kodeksu pracy) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
Pracodawca, zanim zwolni pracownika z powodu jego długotrwałej choroby, musi sprawdzić, czy jest on nadal niezdolny do pracy.
 
Odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy, pozbawia pracodawcę prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 3 k. p. ale musi dotyczyć pracy, co do której uprzednio orzeczono niezdolność jej wykonywania, a nie innej pracy, względnie tej samej pracy, ale w innych warunkach.
 
Czyli w razie powrotu pracownika do pracy i ustania przyczyny niezdolności do pracy, uniemożliwia pracodawcy rozwiązania stosunku pracy z uwagi na długotrwałą chorobę. Tylko w czasie gdy pracownik ma orzeczoną niezdolność do pracy i trwa ona odpowiednio długi okres czasu, może na tej podstawie nastąpić wypowiedzenie umowy na tej podstawie. Po ustaniu niezdolności pracodawca może rozwiązać stosunek pracy na zasadach ogólnych. Wynika to wprost z treści art. 53 § 3 k. p.,
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-12-03
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.