Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wynagrodzenie dla członka zarządu

Prezes zarządu i wiceprezes zarządu zostali powołani do pełnienia tych funkcji w umowie spółki z o. o. (dwóch wspólników). Do tej pory zarząd nie pobierał wynagrodzenia (w umowie spółki jest zapis że funkcja jest płatna lub niepłatna). W obecnej chwili jest potrzeba aby Prezes miał wynagrodzenie miesięczne. Czy musi być odrębna umowa dla tej osoby jeśli tak kto ją podpisze? Czy wynagrodzenie będzie podlegać ZUS , czy będzie kosztem uzyskania przychodu?

Członek zarządu może otrzymać wynagrodzenie zarówno w ramach aktu powołania bez konieczności zawierania odrębnej umowy, lub poprzez zawarcie pomiędzy spółką a członkiem zarządu odpowiedniego stosunku prawnego opartego na przepisach Kodeksu pracy (umowa o pracę) albo Kodeksu cywilnego (kontrakt menadżerski, umowa o zakazie konkurencji). W przypadku zawarcia umowy o pracę czy umowy zlecenia (w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), kwestie takie nie odbiegają od innych umów jakie zawierane są przez spółkę z innymi jej pracownikami lub zleceniodawcami. Czyli umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu będzie oskładkowana, a kontrakt menadżerski zawarty w ramach działalności gospodarczej wymaga aby członek zarządu prowadził taką działalność. Zdarza się także, że zawierane są hybrydowe stosunki (część np. na podstawie umowy o pracę, a część z tytułu np. zakazu konkurencji na podstawie umowy cywilnoprawnej). W takim wypadku oskładkowana będzie jedynie część stanowiącą wynagrodzenie z umowy o pracę.

 

 

Jeżeli chodzi o uchwałę ustalającą wynagrodzenie dla członka zarządu, to uchwała ta może określać wysokość przysługującego wynagrodzenia dla członka zarządu lub ustalać warunki jego obliczenia (np. uzależnione od wyników spółki). Wynagrodzenie takie może być ustalone miesięcznie lub w innych okresach. W tym zakresie wspólnicy mają dowolność podejmując uchwałę w tym zakresie. Umowa spółki może określać, że np. wynagrodzenie ustala rada nadzorcza. Jeżeli umowa spółki nie zawiera takich zapisów konieczna jest uchwała zgromadzenia wspólników.

W przypadku zawarcia umowy pomiędzy spółką a członkiem zarządu (niezależnie od jej rodzaju, czy to umowa o pracę czy też inna umowa cywilnoprawna), umowa taka w imieniu spółki zawierana jest zgodnie z art. 210 § 1 K.s.h. przez radę nadzorczą (jeżeli jest w spółce powołana) lub przez pełnomocnika, który powołany jest uchwałą wspólników. 

 

 

Zgodnie z treścią art. 201 § 4 K.s.h. (kodeksu spółek handlowych) członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Konsekwencją powołania danej osoby do pełnienia funkcji członka zarządu jest powstanie stosunku organizacyjnego pomiędzy tą osobą a spółką. Sprawowanie funkcji członka zarządu jest możliwe na podstawie samego powołania, choć spółka może także zawrzeć odrębną umowę z członkiem zarządu (umowa o pracę, kontrakt menadżerski). Sąd najwyższy w wyroku z dnia 07 stycznia 2000 roku sygn. akt I PKN 404/99 stwierdził, że stosunek pracy jest odrębnym stosunkiem prawnym od członkostwa w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powołanie członka zarządu spółki przez właściwy organ spółki nie oznacza nawiązania stosunku pracy. W rezultacie pełnienie funkcji członka zarządu jedynie na podstawie aktu powołania skutkuje niepodleganiem ubezpieczeniom społecznym z uwagi na brak tytułu, o którym mowa w art. 6-12 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.). W przypadku sprawowania mandatu na postawie powołania, nie jest zawierana żadna inna umowa z członkiem zarządu dotycząca jego wynagrodzenia. Organ powołujący zarząd, ustala również w uchwale wynagrodzenie jakie członek zarządu otrzymuje w zamian za sprawowanie mandatu członka zarządu. Wypłata tak ustalonego wynagrodzenia następuje na podstawie listy płac, którą sporządza się odrębnie od tej listy dla zatrudnionych w spółce pracowników.

 

 

Zatem uchwała zgromadzenia wspólników, to uchwała taka stanowi samodzielną podstawę do ustalenia i wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia za sprawowanie mandatu członka zarządu.  Uchwała taka winna zawierać wysokość wynagrodzenia oraz zasady związane z ustalaniem wynagrodzenia. Uchwała może w miarę swobodnie określać zasady i warunki wynagrodzenia, o ile nie narusza to postanowień umowy spółki lub innych regulacji wewnętrznych lub przepisów prawa. Wynagrodzenie wypłacane z tego tytułu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia  26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważane są przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. 

 

 

Wynagrodzenie to zatem podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Od wynagrodzenia należy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy, który spółka (płatnik) jest obowiązana odprowadzić na konto właściwego dla niej urzędu skarbowego do 20-go dnia następnego miesiąca. Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej na podstawie powołania pobierane są według tych samych zasad co w przypadku umowy o pracę, tj. w wysokości najniższej stawki podatkowej pomniejszonej o miesięczne koszty uzyskania przychodów (stawka progresywna).

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Podstawa prawna

[art. 210 K.s.h.]

[art. 204 K.s.h.]

[art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia  26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych]

[art. 6-12 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)]

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-06-15
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Prawo gospodarcze, Opieka społeczna, Sprawy rodzinne, Praca
Słowa kluczowe: wynagrodzenie, zarząd, spółka, powołanie, składka ZUS, podatek od wynagrodzeń, składniki wynagrodzenia
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.