Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

Przeprowadziłam się i obecnie po urlopie wychowawczym chciałabym aby pracodawca mnie zwolnił. Pracodawca twierdzi jednak, że nie będzie sobie robił problemu i kazał mi napisać jakieś pismo, że się chcę sama zwolnić. Z tego co wiem, jeśli bym tak zrobiła to nie będzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych, na czym mi nie ukrywam, że zależy, aby mieć jakieś pieniądze.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych regulują przepisy ustawy z dnia stawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.oku (Dz. U. nr 99 poz. 1001 z późn. zm.). Art. 71 ust. 1 ustawy określa warunki jakie muszą zostać spełnione łącznie aby bezrobotnemu przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W pkt. 1 co oczywiste, postanowiono, iż zasiłek przysługuje bezrobotnemu jeżeli nie ma dla niego propozycji pracy etc. W pkt. 2 zostały określone kolejne warunki których spełnienie zapewnia przyznania prawa do zasiłku. Jednym odnoszącym się do Pani jest wymóg aby  bezrobotny w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni m.in. był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni – ppkt a ). Pozostałe warunki pomijam gdy ich przytoczenie nie odnosi się do Pani. W tej sytuacji należy założyć, że spełnia Pani powyższe warunki ponieważ do owych 365 dni zalicza się również okresy urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów – tak stanowi art. 71 ust. 2 pkt. 2 tejże ustawy.

 

 

Ostatnią kwestią konieczną do rozstrzygnięcie pozostaje kwestia odpowiedniego sposobu  rozwiązania łączącego Panią stosunku prawnego celem uzyskania prawa do zasiłku.  W tym celu koniecznym jest analiza art. 75 w/w ustawy w którym wyszczególnione zostały sytuacje w których bezrobotnemu nie przysługuje prawo do zasiłku. Zgodnie z ust. 1 pkt. 2 zasiłek nie przysługuje gdy bezrobotny w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 §1[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

 

 

Generalną zasadą jest zatem odmowa przyznania prawa do zasiłku wówczas gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem przez bezrobotnego lub na mocy porozumienia stron. Jednakże przepis ten dopuszcza przyznanie bezrobotnemu prawa do zasiłku w sytuacji gdy rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem przez pracownika lub na mocy porozumienia stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika. Z przedstawionego stanu faktycznego przez Panią wynika jednoznacznie, że taka sytuacja w Pani życiu miała miejsce (przeprowadzka do męża mieszającego 150 km od miejsca pracy). Dlatego też powinna Pani wypowiedzieć umowę (podany przez Panią okres wypowiedzenia jest prawidłowy)  lub ją rozwiązać  z pracodawcą na mocy porozumienia stron z wyraźnym zaznaczeniem, że przyczyną z powodu której dochodzi do ustania stosunku pracy (w obu trybach rozwiązania) jest właśnie zmiana miejsca  Pani zamieszkania. Istotnym jest, aby była Pani w stanie wykazać, że rozwiązanie nastąpiło w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Powinna też Pani równocześnie wspomnieć pracodawcy aby informacje o w/w okoliczności z powodu której dochodzi do rozwiązania umowy o pracę umieścił w wystawionym świadectwie pracy wskazując, iż jest to informacja dotycząca okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy ( art. 97 § 2 K.p.).

 

 

Reasumując może Pani doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy  poprzez w/w sposoby i wówczas będzie Pani przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

 

 

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-01-30
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: zasiłek dla bezrobotnych, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie, bezrobotny, rozwiązanie za porozumieniem stron, urlop macieżyński
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.