Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych

Chciałabym się dowiedzieć jak prawidłowo uzasadnić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony (jak powinien brzmieć zapis na rozwiązaniu umowy)? Pracownik przebywał na urlopie wychowawczym przez 2 lata, teraz chce wrócić do pracy, ale nie mamy dla niego pracy. Wszystkie zadania, które wykonywał zostały podzielone między innych pracowników, etaty są obsadzone, pracownikowi nie mamy możliwości zaproponować innego stanowiska, które odpowiadałoby jego kwalifikacją. Czy pracownikowi należy się odprawa?

Zgodnie z treścią art. 30 § 4 Kodeksu pracy w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Nie wykonanie tego obowiązku stanowi naruszenie art. 45 § 1 K.p. a tym samym może stanowić podstawę do żądania przez pracownika przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Przyczyn a ta musi być prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym. Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 13 października 1999 roku (sygn. akt I PKN 304/99) stwierdził, że podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w pojęciu art. 30 § 4 k.p.

Ponadto jeżeli wskazana w wypowiedzeniu przyczyna jest pozorna, to równocześnie jest ono bezzasadne (art. 45 § 1 KP), chyba że pracodawca wskazuje ponadto jakieś inne przyczyny wypowiedzenia usprawiedliwiające odmienne twierdzenie. Przyczyna wypowiedzenia musi być także wskazana w sposób konkretny, tak aby pracownikowi znane były okoliczności uzasadniające wypowiedzenie umowy. Podanie przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w myśl przepisu art. 30 § 4 k.p. może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej lub równocześnie z pismem zawierającym wypowiedzenie umowy (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17-11-1998 roku, sygn. akt I PKN 331/98). Pracodawca wypowiadając umowę może wskazać kilka przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę, nie może natomiast uzasadniać wypowiedzenia innymi przyczynami nie wskazanymi pracownikowi w wypowiedzeniu (ew. odrębnym piśmie uzasadniającym wypowiedzenie).

 

 

W opisanym stanie faktycznym w naszej ocenie przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, tj. rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyny nie dotyczącej pracownika. Istotną kwestą przy rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie będzie miało znaczenie czy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, czy też nie. Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wówczas rozwiązanie następuje z przyczyn nie dotyczących pracownika ale rozwiązania umowy o pracę zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy. Jeżeli zatrudnienie to wynosi co najmniej 20 pracowników, wówczas zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a tym samym pracownikowi (zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy) przysługuje w tym wypadku odprawa pieniężna w wysokości uzależnionej od okresu zatrudniania u danego pracodawcy. Odprawa wypłacana jest w wysokości:

1)     jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2)     dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3)     trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

 

Reasumując, z opisanego stanu faktycznego wynika, że przyczyną rozwiązania stosunku pracy będzie „likwidacja stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, tj. rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyny nie dotyczącej pracownika”. Odprawa w takim wypadku pracownikowi będzie przysługiwać jedynie wówczas, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Podstawa prawna:

-         ustawa z dnia 13.03.2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;

-         ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

 

 

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.