Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Urlop bezpłatny nauczyciela wliczony do stażu pracy

Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem pracy. W 1975 roku otrzymałam zezwolenie Kuratorium Oświaty na udzielenie mi urlopu bezpłatnego na kontynuowanie studiów. Powiedziano mi, że okres udzielonego urlopu bezpłatnego będzie zaliczony do wysługi lat, jeżeli w tym okresie będę prowadziła zajęcia dydaktyczne w szkole w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo. Zajęć dydaktycznych nie prowadziłam, gdyż utrudniały mi to zajęcia na uczelni. Kadrowa w mojej placówce nie zaliczyła mi z tego powodu urlopu bezpłatnego do stażu pracy. Czy jest to prawidłowe postępowanie?

Okres urlopu bezpłatnego zasadniczo nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, ani też do okresu pracy, od którego zależą prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego pracowników. Szczególne przepisy prawa przewidują, że pewne okresy urlopu bezpłatnego zaliczane są do pracowniczego stażu pracy.

W przypadku nauczycieli od 1972 roku do 1982 roku obowiązywała ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114), która szczegółowo określała prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z zatrudnienia. Ponadto na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 roku - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114) w zakresie wysokości stawek uposażenia zasadniczego, dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, zasady zaszeregowania i awansowania oraz przyznawania dodatków do uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich wydane zostały przepisy wykonawcze przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie to wydane przez Radę Ministrów w dniu 27.04.1972 roku w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 16, poz. 115) zawiera Rozdział 3 - Wysługa lat, który określa zasady wysługi lat. Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 4 Rozporządzenia, przy ustalaniu szczebla uposażenia zasadniczego i awansowaniu do wyższego szczebla nauczycieli i nauczycieli akademickich nie wymienionych w ust. 2 (tj. nauczycieli akademickich zaliczonych do grupy 1-7 w tabeli podanej w § 3 ust. 1) zalicza się okresy urlopów, bezpłatnych, jeżeli nauczyciel w tym okresie prowadził zajęcia dydaktyczne lub wychowawcze w szkole w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo.

Przepis ten w sposób precyzyjny określił niezbędny wymóg jaki wiąże się z zaliczeniem urlopu bezpłatnego do wysługi lat, czyli prowadzenie zajęć dydaktycznych lub wychowawczych w minimalnym wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo. Przepis ten w żadnej mierze nie pozostawia możliwości jego interpretacji. Ponadto należy zauważyć, że Karta praw i obowiązków nauczyciela wyłącza stosowanie w tym zakresie innych przepisów, poza (zgodnie z art. 110 ustawy) możliwością zastosowania w zakresie spraw nie unormowanych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że w opisanym stanie faktycznym nie miałyby zastosowania (nawet gdyby dotyczyło to okresu ich obowiązywania) przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.10.1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.) czy też uchwały nr 263 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom (M.P. z 1983 r. Nr 1, poz. 6 ze zm.). Przepisy te odnoszą się do tych pracowników, których stosunek pracy regulowany jest przez przepisy prawa pracy a nie przez Kartę praw i obowiązków nauczyciela (obecnie Kartę nauczyciela.

Należy ponadto zaznaczyć, że w dokumencie jaki Pani przesłała dotyczącym udzielenia urlopu bezpłatnego została Pani pouczona o tym, że wymogiem dla zaliczenie okresu urlopu bezpłatnego do uprawnień pracowniczych, jest prowadzenie zajęć dydaktycznych lub wychowawczych w szkole w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo. Nie spełnienie tego wymogu skutkuje (niezależnie od powodu), brakiem zaliczenia tego okresu do wysługi lat.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-08-23
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: praca, urlop bezpłatny, staż pracy, zatrudnienie, uprawnienia pracownicze, nauczyciel, Karta nauczyciela
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.