Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi na dokształcanie może być wliczony do okresu zatrudniania, od którego zależą uprawnienia pracownicze

Pracodawca nie przyjął do wiadomości dwukrotnej opinii z biblioteki prawa pracy, która wydała pozytywną dla mnie opinię. Kwestią sporną, której nie uznał pracownik kadrowy placówki przy moim zatrudnieniu był urlop bezpłatny udzielony od 1990 do 1993 roku w celu kontynuacji nauki, czyli podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Okres urlopu bezpłatnego udzielanego w celu podnoszenia kwalifikacji, nauki w szkole jest udokumentowany świadectwem pracy.

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy nie ustaje, ale zgodnie z wolą stron zostaje czasowo zawieszony. Istotą urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie art. 174 kodeksu pracy, jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty wynagrodzenia. Potwierdzenie takie znalazło się także w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.11.1996 roku, sygn. akt III AUa 888/96 (Opubl: OSA w Warszawie rok 1997, Nr 2, poz. 9, str. 51) który stwierdził, że istotą urlopu bezpłatnego udzielanego na podstawie art. 174 kodeksu pracy jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia.

Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, ani też do okresu pracy, od którego zależą prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego pracowników. Choć co do zasady urlop bezpłatny nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia i świadczenia pracownicze, szczególne przepisy prawa przewidują, że pewne okresy urlopu bezpłatnego zaliczane są do pracowniczego stażu pracy, należą do nich następujące urlopy bezpłatne udzielane:

1.      w celu podjęcia pracy na czas określony u innego pracodawcy (art. 174 k.p),

2.      w celu prowadzenia działalności związkowej poza zakładem pracy,

3.      pracownicy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

4.      urzędnikowi służby cywilnej,

5.      w związku z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji,

6.      w celu odbycia ćwiczeń wojskowych.

 

 

W przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z § 5 ust. 2 i § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.10.1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.), pracownikom kształcącym się w formach szkolnych (w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych) oraz dokształcającym się i doskonalącym w formach pozaszkolnych (studia podyplomowe, kursy, seminaria) mogły być udzielane urlopy bezpłatne. Urlopy te wliczane były do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy. Zgodnie z § 26 tego rozporządzenia pracownicy korzystający ze świadczeń na dotychczas obowiązujących zasadach zachowują je do czasu ukończenia nauki, chyba że przepisy rozporządzenia przewidują świadczenia korzystniejsze. Rozporządzenie uchyliło wcześniej obowiązującą wówczas uchwałę nr 263 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom (M.P. z 1983 r. Nr 1, poz. 6 ze zm.).  Uchwała ta w § 15 ust. 2 określała także, że okres bezpłatnego urlopu szkoleniowego wlicza się do okresu zatrudniania w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych, wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych.

 

 

Przepisy rozporządzenia MEN z dnia z dnia 12.10.1993 roku zostały uchylone następnie przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 105 poz. 655) i uregulowania w zakresie zasad dokształcania pracowników zostały wprowadzone bezpośrednio do przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 3 tej ustawy, do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r. To samo dotyczy uchwały nr 263 Rady Ministrów, a tym samym w naszej ocenie osobom, które spełniają warunki określone w tych przepisach okres urlopu bezpłatnego wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawniania pracownicze. Obecnie zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w zawieranej umowie o dokształcanie strony określają zasady wliczania urlopu szkoleniowego do stażu pracy.

 

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym (ograniczając się do analizy jego opisu) w naszej ocenie okres urlopu bezpłatnego związany z dokształcaniem należy zaliczyć do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze.  

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.