Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

Ponad dwa miesiące temu rozwiązałam z pracodawcą umowę bez wypowiedzenia z przyczyny nie wypłacenia w terminie wynagrodzenia. Wypowiedzenie zostało podpisane przez pracodawcę i nie było kwestionowane. Kiedy wynagrodzenia jak i przysługującego mi odszkodowania w dalszym ciągu nie otrzymywałam wysłałam wezwanie do zapłaty. Wtedy otrzymałam maila, że wyrządziłam szkodę klientowi i że domagać się będzie ode mnie jej naprawienia. Nie poczuwam się do winy, gdyż sposób w jaki obsługiwałam klienta został mi pokazany przez moją przełożoną. Teraz jednak mój były szef straszy mnie pozwem na ponad 200.000 złotych. Czy powinnam się obawiać tego pozwu, czy mogę zostać ukarana?

Pracownik za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej odpowiadać może względem pracodawcy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy przy czym, w zależności od stopnia zawinienia odpowiedzialność taka może być pełna lub ograniczona. Natomiast za naprawienie szkody względem osoby trzeciej odpowiedzialność ponosi zawsze pracodawca, co wynika z treści art. 120 § 1 k.p. (kodeksu pracy), który stwierdza, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.

 

 

Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu pracy. Pracodawca może dochodzić naprawienia szkody od pracownika, dopiero gdy sam naprawi szkodę wyrządzoną osobie trzeciej. Wówczas przysługuje mu prawo regresu w stosunku do pracownika w odpowiedniej wysokości. O powstaniu roszczenia regresowego względem pracownika decyduje nie chwila wyrządzenia szkody, lecz chwila jej naprawienia przez pracodawcę. Jeżeli pracodawca szkody nie naprawił, wówczas nie może on występować z jakimkolwiek żądaniem regresowym. Ponadto pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Również pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia. Pracownik nie ponosi także ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

 

 

W zależności od tego czy pracownik wyrządził szkodę sposób nieumyślny lub umyślny przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, odpowiedzialność pracownika względem pracodawcy moe być pełna lub ograniczona. Pracownik wyrządzający szkodę z winy nieumyślnej osobie trzeciej ponosi wobec pracodawcy, który tę szkodę naprawił, odpowiedzialność w ograniczonej wysokości. Zgodnie z treścią art. 119 k.p. odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

 

 

Jeżeli chodzi o ewentualną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, to aby taką szkodę przypisać pracownikowi to pracodawca winien wykazać zarówno sam fakt poniesienia szkody, jej naprawienia przez niego oraz kwestie związane z wykazaniem winy pracownika. W przypadku wykonywania poleceń pracodawcy lub przełożonego w zakresie w jakim pracownik działa zgodnie z tymi poleceniami, w naszej ocenie nie można przypisać winy. Pracodawca nie może odmówić wypłaty zaległego wynagrodzenia pracownikowi zasłaniając się istnieniem rzekomych wierzytelności, które w jego ocenie mogłyby kompensować roszczenie pracodawcy. Należne pracownikowi wynagrodzenie może podlegać potraceniu jedynie w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W art. 87 i następnych k.p. określone są przypadku, gdy pracownikowi może zostać potrącone wynagrodzenie. Żaden z tych przypadków nie dopuszcza dokonania potrącenia wynagrodzenia przez pracodawcę z jego należnościami. Pracodawca może dokonać z wynagrodzenia jedynie potrącenia z wynagrodzenia pracownika kwoty na zaspokojenie nałożonej zgodnie z art. 108 k.p. na pracownika kary pieniężnej za nie przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów b.h.p.

 

 

W naszej ocenie, z uwagi na nie wypłacenie Pani zaległego wynagrodzenia winna Pani albo wystosować do pracodawcy na piśmie wezwanie do zapłaty zakreślając mu 7 dniowy termin na zapłatę zaległości, albo od razu wnieść pozew do sądu o zapłatę wynagrodzenia. Tak jak już wyżej wskazaliśmy pracodawca nie może wstrzymywać Pani wynagrodzenia „poszukując” podstawy do jego potrącenia ze swoimi rzekomymi należnościami.     

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-08-15
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: szkoda, pracownik, pracodawca, naprawienie szkody, klient, osoba trzecia, odpowiedzialność pracownika za szkodę, wina
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.