Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

Mam w szkole nauczyciela przedmiotu, który w umowie przez mianowanie ma zapis, iż jest mianowany na nauczyciela bez wskazania przedmiotu nauczania. Czy temu nauczycielowi trzeba wypowiadać warunki umowy przydzielając mu zajęcia w świetlicy wypełniając cały etat lub częściowo uzupełniając świetlicą (inny wymiar etatu).

W opisanym stanie faktycznym należy odnieść się do treści art. 18 ust. 1 Karty nauczyciela, w myśl którego, nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Z treści tego przepisu wynika, że przeniesienie nauczyciela mianowanego może zostać dokonane zarówno na wniosek nauczyciela jak również z urzędu ale za jego zgodą. Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego, jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy z mianowania. Warunkiem kontynuacji jest jednak aby przeniesienie dotyczyło stanowiska nauczycielskiego. Co prawda Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27.05.1999 roku sygn. akt I PKN 82/99 stwierdził, że przeniesienie mianowanego nauczyciela w ramach tej samej placówki nie podlega ograniczeniom przewidzianym w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) i może nastąpić bez zgody nauczyciela, chyba że w akcie mianowania to ograniczono. Jak stwierdził Sąd Najwyższy, z uwagi na większą stabilność stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, w porównaniu z zatrudnieniem "umownym", pracodawca (szkoła, przedszkole) powinien mieć większą swobodę w "dysponowaniu" jego osobą (większą możliwość przenoszenia go).

 

 

Z treści powyższych przepisów wynika wprost, że nauczyciel mianowany może być zatrudniony na różnych stanowiskach i przeniesienie z jednego stanowiska na inne w tej samej szkole może nastąpić za jego zgodą (na jego prośbę) w ramach tego samego stosunku pracy. Nawet przenoszenie nauczyciela mianowanego wbrew jego woli ale na to samo stanowisko w obrębie tej samej szkoły nie powodowałoby koniczności wypowiadania warunków pracy i płacy. Dokonując jednakże w opisanym stanie faktycznym wykładni art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela należy odnieść się także do brzmienia art. 42 tej ustawy, w której przepis ten wyraźnie odróżnia stanowisko nauczyciela szkoły podstawowej od stanowiska wychowawcy w świetlicy, a tym samym przeniesienie nauczyciela na cały lub część etatu jako nauczyciela opieki świetlicowej wymaga zmiany warunków prac i płacy. W tym zakresie nie może być mowy o swobodzie w dysponowaniu osobą nauczyciela.

 

 

W przypadku dokonywania zmiany warunków pracy i płacy zgodnie z treścią art. 91c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela a, w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Przepis ten stanowi odesłanie do przepisów prawa pracy w zakresie, w jakim Karta nauczyciela nie wprowadza odmiennych regulacji. W przypadku wypowiedzenia zmieniającego nie ma odpowiednich uregulowań w Karcie nauczyciel a tym samym zastosowanie mieć będzie art. 42 Kodeksu pracy, który określa, iż przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Zgodnie z tym przepisem do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się wszystkie przepisy o wypowiedzeniu rozwiązującym stosunek pracy.

 

 

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.   

 

Porady prawne / pomoc prawna

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-07-17
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: Karta nauczyciela, nauczyciel mianowany, wypowiedzenie, umowa o pracę, wypowiedzenie zmieniające, zmiana warunków pracy i płacy, nauczyciel świetlicowy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.