Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

Jestem zatrudniona na stanowisku sprzedawcy jako młodociany pracownik. Pracodawca łamie punkty umowy, a mianowicie nie wypłaciła mi należnego wynagrodzenia za okres ponad 3 miesięcy, nie daje mi wolnych dni na odpoczynek. Czy w mojej sytuacji jest możliwe zerwanie umowy? Czy potrzebuję od pracodawcy jakiegoś zaświadczenia aby podejść do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (chodzi mi o tą część praktyczną).

Zagadnienie zatrudniania młodocianych pracowników regulują przepisy Kodeksu pracy, zaś szczegółowo zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 ze zm., dalej zwane PrzygotZawMłodR). W myśl § 1 PrzygotZawMłodR przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się poprzez naukę zawodu lub poprzez przyuczenie do wykonywania określonej pracy. W ramach takiego przygotowania pracodawca zawiera z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, przy czym nauka taka trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy (§ 5 i 6 ust. 1 PrzygotZawMłodR). Przepisy prawa przewidują - w pewnych sytuacjach - możliwość przedłużenia umowy o pracę, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy (§ 12 PrzygotZawMłodR). Z kolei § 14 ust. 1 stanowi, że w razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie u innego pracodawcy, czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do obycia przygotowania zawodowego, po sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu, jeżeli przerwa w nauce zawodu nie trwała dłużej niż 12 miesięcy. Zaliczenia praktycznej nauki zawodu dokonuje pracodawca, który przyjął młodocianego w celu dokończenia nauki zawodu, a zaliczenia przedmiotów teoretycznych - w zakresie zrealizowanym w okresie odbywania przygotowania zawodowego u poprzedniego pracodawcy - dokonuje podmiot prowadzący teoretyczne kształcenie zawodowe tego młodocianego w czasie odbywania przez niego przygotowania zawodowego u nowego pracodawcy.

 

 

Zgodnie z art. 194 k.p. (kodeksu pracy), do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196 k.p. Tym samym umowa o pracę może być rozwiązana przez pracownika młodocianego za wypowiedzeniem oraz za porozumieniem stron. W przypadku wypowiedzenia należy zachować okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1)     2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2)     1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3)     3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W naszej ocenie, jeżeli pracodawca nie spełnia swoich podstawowych obowiązków, a w szczególności nie wypłaca wynagrodzenia, to zgodnie z art. 55 § 2 k.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

 

Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Z uwagi jednakże na ww. zapisy § 14 ust. 1 PrzygotZawMłodR pracownik winien dokończyć praktyczną naukę zawodu o nowego pracodawcy, który go przyjmie. Dokończenie przygotowania zawodowego jest niezbędne z uwagi na fakt, iż młodociany zatrudniony u pracodawców nie będącego rzemieślnikiem składa egzamin praktyczny, bezpośrednio u swojego pracodawcy.

 

 

Porady prawne / pomoc prawna

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-06-27
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: pracownik młodociany, umowa o pracę, zatrudnienie, wypowiedzenie umowy, dokształcanie, egzamin, szkoła
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.