Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu stowarzyszenia do walnego zebrania członków stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia swoją uchwałą zawiesza jednego z członków Stowarzyszenia w terminie - do odwołania swojego postanowienia. Czy w związku z tym Zebranie Walne może taką decyzję anulować, unieważnić, etc. mając do tego podstawy prawne tak jak ma to miejsce przy skreśleniu z listy członków, kiedy to osoba skreślona ma prawo odwołania się do Zebrania Walnego.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Prawo o stowarzyszeniach ma charakter regulacji generalnej, nawiązującej bezpośrednio do art. 12 i art. 58 Konstytucji, co potwierdza przepis art. 7 ust. 2, Prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z którym do określonych organizacji w sprawach nie uregulowanych odrębnie stosuje się przepisy ustawy. Dlatego też regulacje wynikające z ustaw szczególnych (regulujących kwestie konkretnych stowarzyszeń) mają charakter swoistych odstępstw i wyjątków wobec przepisów Prawa o stowarzyszeniach.

Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że wszystkie sprawy nie zastrzeżone do innych organów stowarzyszenia, należą do właściwości walnego zebrania członków, które jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Stanowi to domniemanie kompetencji na rzecz walnego zebrania stowarzyszenia, we wszystkich sprawach, w których nie przypisano konkretnie żadnemu z pozostałych organów. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz uprawnieniach stanowiących. Z uwagi na usystematyzowanie walnego zgromadzenia stowarzyszenia jako najwyższego organu stowarzyszenia, organ ten może uchylać lub zmieniać uchwały innych organów ustanowionych w stowarzyszeniu, w tym także zarządu, co winno zostać określone w statucie stowarzyszenia. Oznacza to, że od uchwały zarządu członkowi stowarzyszenia przysługuje uprawnienie do odwołania się do walnego zgromadzenia stowarzyszenia, także w sytuacji, w której uprawnienie takie nie zostało określone w statucie. W tym zakresie chodzi o możliwość zaskarżania uchwał lub decyzji organów stowarzyszenia niższego rzędu.
 
 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 24.06.2009 roku sygn. akt I CSK 535/08, stowarzyszenia w ramach przyznanej w art. 1 Prawa o stowarzyszeniach samorządności mogą swobodnie kształtować strukturę organizacyjną, a także określać kryteria nabywania i utraty członkostwa. Zagadnienia te powinny być uregulowane w statucie stowarzyszenia (art. 10 pkt. 4 Prawa o stowarzyszeniach). Dlatego, podobnie jak w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami uregulowanego w rozdziale 3 ustawy, ingerencja sądu w działalność stowarzyszenia powinna mieć wyjątkowy charakter i powinna uwzględniać autonomiczny i samorządny charakter stowarzyszenia. Dyrektywy te stają się jeszcze bardziej aktualne, kiedy uchwały stowarzyszenia mają podlegać ocenie z punktu widzenia ich zgodności z zasadami współżycia społecznego.
 
 
Oznacza to wyjątkowy charakter ingerencji sądu w zakres działania stowarzyszenia, tym samym uchwały walnego zgromadzenia stowarzyszenia tylko w szczególnych sytuacjach podlegają zaskarżeniu. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt. 2 Prawa o stowarzyszeniach sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia.
 
Reasumując, jeżeli statut wprost nie przewiduje możliwości odwołania się przez członka stowarzyszenia od decyzji lub uchwał zarządu lub innego organu stowarzyszenia poza walnym zgromadzeniem stowarzyszenia, to należy domniemywać taką kompetencję walnego zgromadzenia stowarzyszenia z art. 11 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach. Na tej podstawie każda uchwała lub decyzja organów stowarzyszenia może zostać uchylona lub zmieniona przez walne zgromadzenie stowarzyszenia.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.