Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Nie każde zajęcie zarobkowe podejmowane przez funkcjonariusza poza służbą wymaga zezwolenia przełożonego

Przepisy ustawy o Straży Granicznej stwierdzają, że funkcjonariusz nie może bez zezwolenia przełożonego podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą. Czy zawarcie umowy pożyczki (inwestycyjnej), należy interpretować jako podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą?

Zgodnie z treścią art. art. 67 ustawy z dnia 12.10.1990 roku o Straży Granicznej, funkcjonariusz nie może bez zezwolenia przełożonego podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą. Przepisy nie określają jednak jak należy interpretować pojęcie zajęcia zarobkowego. Dokonując wykładni językowej tego przepisu, należy stwierdzić, ze wprowadzony zakaz stanowi ograniczenie konstytucyjnego prawa każdego obywatela do pracy i uzyskiwania wynagrodzenia z tego tytułu, które określone zostało w art. 65 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przy zastosowaniu tej wykładni można stwierdzić, że każde zajęcie, z którego funkcjonariusz uzyskuje wynagrodzenie (zarobek) poza służbą, nie może być przez niego wykonywane bez zezwolenia przełożonego.
 
Możliwe jest jednak dokonanie interpretacji tego przepisu w oparciu o wykładnię celowością, a zatem pod kątem celu jaki miał ustawodawca wprowadzając powyższe ograniczenie. Celem wprowadzenia powyższego przepisu było wprowadzenie ograniczenia z uwagi na dobro służby oraz prawidłowość wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariusza. Chodzi zatem o to, aby zajęcie zarobkowe nie tylko nie kolidowało z zajmowanym stanowiskiem przez funkcjonariusza, ale także by nie godziło ono w dobre imię służby.
 
Dokonując tej wykładni można posiłkować się interpretacją z nieobowiązującego już wprawdzie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach (Dz. U. nr 148, poz. 1659). Z  jego treści wynika, że zajęciem zarobkowym, na które była udzielana zgoda, była praca u kogoś w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, trwająca przez pewien
czas.
 
Za zajęcie zarobkowe można zatem uznać zajęcie ograniczające dyspozycyjność funkcjonariusza w określonym czasie, oraz w określonym miejscu. Istotny jest również charakter tego zatrudnienia (pierwszy cel – dbałość o dobre imię służby, drugi cel – prawidłowość wykonywania obowiązków służbowych). Z tego też względu naszym zdaniem, działalność polegająca na inwestycji posiadanych przez funkcjonariusza środków pieniężnych, czy to w formie lokaty terminowej w banku, inwestycji w instrumenty finansowe czy też udzielenie pożyczki pieniężnej za wynagrodzeniem, nie powinno być interpretowane w taki sposób, aby wymagana była zgoda przełożonego na tego typu działania, z tym zastrzeżeniem, że nie mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej w takim zakresie.
Zgodnie z art. 5a pkt. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:   a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. W myśl wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Poznania z dnia 15.06.2010 roku sygn. akt I SA/Po 299/10, uboczne uzyskiwanie przez podmiot gospodarczy przychodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek uzasadnia kwalifikowanie ich do źródła z art. 17 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który expressis verbis wymienia ten przychód jako pochodzący z kapitałów pieniężnych.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-01-07
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne, Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: zajęcie, dodatkowe wynagrodzenie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.