Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wydanie prawa jazdy po upływie okresu zakazu

W roku 2007 zatrzymano mi prawo jazdy na 3 lata za jazdę pod wpływem alkoholu. Teraz kończy mi się ten zakaz. Poszedłem ze skierowaniem na badania psychologiczne (wynik pozytywny) oraz lekarskie (wynik negatywny dla kategorii C+E - minimalny ubytek słuchu, pozytywny). Czy mogę zrezygnować z ubiegania się o zwrot tegoż prawa jazdy na wszystkie kategorię, a następnie od początku (badania psychotechniczne oraz lekarskie, kurs, egzamin) wyrobić ww. kategorie prawa jazdy? W grę wchodziło by jeszcze zrobienie takiego kursu w jednym z Państw UE lub np. Ukrainie czy Litwie następnie wymiana na polskie.

Prawo jazdy jest uprawnieniem do kierowania pojazdami i jak każde uprawnienie wydawane jest na wniosek osoby, która to uprawnienie chcę uzyskać. Uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem może zostać zarówno zmienione (zmiana kategorii), jak również cofnięte. Można także zrzec się uprawniania do kierowania pojazdami.
 
Kwestie związane z wydawaniem prawa jazdy określają szczegółowo przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Zgodnie z § 11 pkt. 2 Rozporządzenia prawo jazdy lub pozwolenie, w którego zakresie ustalony został zakaz wydaje się, osobie uprawnionej po upływie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów albo po ustaniu przyczyn jego zatrzymania lub cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, na podstawie wniosku oraz zaświadczenia wydanego przez organ po przeprowadzeniu kontrolnego sprawdzeniu kwalifikacji (przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji). Osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, która została skierowana na badanie lekarskie lub psychologiczne, skierowanie lub zaświadczenie, prawo jazdy wydaje się po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego. W systemie informatycznym podlegają ponadto zarejestrowaniu orzeczenia lekarskie o braku lub istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdem, oraz dokumenty związane z zatrzymywaniem prawa jazdy lub pozwolenia, cofaniem lub przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów - które należy przechowywać w aktach ewidencyjnych osoby.
 
 
Reasumując, naszym zdaniem może Pan zrezygnować z posiadanego prawa jazdy wszystkich kategorii. W każdej chwili będzie Pan także mógł ponownie wnosić o ich wydanie, jednakże będzie Pan musiał spełnić wszystkie wymogi dotyczące wydania prawa jazdy, w tym także będzie Pan musiał poddać się badaniom lekarskim, co może skończyć się podobnym orzeczeniem jak w obecnym przypadku. Naszym zdaniem może Pan zamiast rezygnować z prawa jazdy, winien Pan uzyskać ponowne orzeczenie, po wcześniejszym ponownym poddaniu się badaniu lekarskiemu, które potwierdzi fakt, iż jest Pan zdolny lub nie do kierowania pojazdami ciężarowymi. Ponadto w razie wydania decyzji o odmowie wydania prawo jazdy, przysługuje Panu prawo do odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
 
Jeżeli natomiast chodzi o wydanie prawa jazdy od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach, zgodnie z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia konieczne jest załączenie:
 1. wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym.
 2. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym.
 3. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 4. kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 5. tłumaczenie na język polski, przez tłumacza przysięgłego zagranicznego prawa jazdy.
 6. osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy.
Ponadto należy przedstawić do wglądu dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały w Polsce. Zagraniczne prawo jazdy należy zdać przy odbiorze dokumentu.
 
Należy także pamiętać, że kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Ponadto jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenia terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne należy to ograniczenie uwzględnić w wydanym prawie jazdy. Wymagane dokumenty należy również przedstawić w przypadku ubiegania się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana prawa jazdy bez wymogu sprawdzenia kwalifikacji. W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-05-22
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: prawo jazdy, zwrot prawa jazdy, kategorie prawa jazdy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zatrzymanie prawa jazdy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.