Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Posiadanie innego lokalu mieszkalnego uniemożliwia posiadanie lokalu komunalnego

Mieszkam wraz z rodziną (żona, dziecko oraz mama). W mieszkaniu komunalnym mama jest głównym najemcą, a ja natomiast dostałem w spadku mieszkanie własnościowe o powierzchni 16,38 m2. Gdyby mama zmarła mieszkanie komunalne by mi przepadło bo mam mieszkanie własnościowe. Czy jest możliwość zachowania mieszkania własnościowego i komunalnego? Jeżeli tak, to co należałoby zrobić?

Mieszkanie komunalne jest szczególnym rodzajem lokalu mieszkalnego. Po pierwsze z uwagi na fakt, iż gmina realizuje w ten sposób ustawowy obowiązek zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, a po drugie z uwagi na, że mieszkania tego typu z reguły gmina przyznaje osobom, które z różnych powodów nie mają możliwości na zakup mieszkania lub uzyskania prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego. Co do zasady, gminy przyznają lokale komunalne osobom, które posiadają odpowiednio niskie dochody w przeliczeniu na członka rodziny. Jednym z warunków jakie gminy wymagają przyznając mieszkanie komunalne, jest fakt, aby osoba mająca przydział do takiego mieszkania, nie posiadała żadnego innego lokalu mieszkalnego (własnościowego lub spółdzielczego).
 
Zgodnie z art. 691 k.c. (kodeksu cywilnego), w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, w stosunek najmu lokalu wstępują z mocy prawa małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (np. konkubent, konkubina) wstępują z mocy prawa w stosunek najmu. Warunkiem wstąpienia wymienionych osób w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jest aby stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
 
Zgodnie jednak z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy, rada gminy ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Jeżeli zatem na podstawie ustawy, gmina określi wymogi w zakresie najmu lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, gdyby wszedł Pan na mocy ustawy w najem przedmiotowego lokalu, umowa najmu może Pani zostać wypowiedziana. Tak jak powiedzieliśmy każda gmina ustala własne zasady najmu lokali komunalnych. W Warszawie sprawa ta została uregulowana w Uchwale Nr XLIII/1010/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku. Jednym z podstawowych warunków najmu lokalu jest brak przez wnioskodawcę oraz jego małżonka tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku spełniającego warunki lokalu zamiennego. Zgodnie z § 6 uchwały, najem nie może być zawarty, jeżeli wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i może go używać, oraz jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia wniosku wnioskodawca, jego małżonek lub osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu, dokonali zamiany lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części na lokal (lokale) kwalifikujący do ubiegania się o poprawę warunków zamieszkiwania z mieszkaniowego zasobu, a także, gdy osoby te zbyły pod jakimkolwiek tytułem posiadane prawo do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części.
 
Zasadniczo już sam fakt posiadania przez Pana lokalu mieszkalnego (tym bardziej własnościowego), uzasadnia ewentualną możliwość wypowiedzenia umowy najmu tego lokalu (wejdzie Pan w stosunek najmu z mocy prawa, co nie oznacza, że najem nie może zostać Panu wypowiedziany z uwagi na fakt, że zgodnie z właściwą uchwałą rady gminy, nie spełnia Pan kryteriów do przyznania takiego mieszkania).
 
Reasumując, jedyna możliwość aby nie utracić przedmiotowego lokalu komunalnego, to dokonanie jego wykupu przez obecnego najemcę (np. z odpowiednią bonifikatą). Najemcy przysługuje prawo pierwokupu w przypadku zbywania lokalu przez gminę, co wynika z treści art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, która stwierdza, że pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobie, która  jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Należy jednak zaznaczyć, że po pierwsze o zbyciu takiego lokalu decyduje gmina, a ponadto zasadniczo gmina nie jest obowiązana stosować bonifikatę przy zbywaniu lokalu, proponując cenę rynkową za wykup mieszkania. O samej sprzedaży, udzieleniu bonifikaty a także o jej wysokości decyduje Rada Gminy w drodze odpowiedniej uchwały.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-11-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne, lokal komunalny
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.