Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wymagania stawiane kandydatom na prezesa zarządu banku

Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: bankowe prawo

Jakie przesłanki powinien spełniać kandydat przedstawiony przez Radę Nadzorczą, która przedstawi wniosek do KNF na powołanie go na stanowisko prezesa zarządu banku?

Przesłanki obligatoryjne jakie osoba, która ma zostać powołana na stanowisko prezesa zarządu banku musi spełniać, wymienione są w prawie bankowym (art. 22b[1] i 30 ust. 1 pkt. 2[2] Prawa bankowego) oraz w uchwałach Komisji Nadzoru Finansowego, które są następujące:
1.     wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem
2.     rękojmia ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem,
3.     znajomość języka polskiego,
4.     niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego,
5.     nie spowodowała udokumentowane straty w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej,
6.     nie został wobec niej orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.
 
Ustawodawca w Prawie bankowym dość ogólnikowo wymienił wymagania stawiane przyszłemu prezesowi zarządu banku, pozostawiając dookreślenie tych wymogów Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z § 7 ust. 3 – uchwała KNF nr 2/2008 z dnia 7 stycznia 2008 roku, Pion Nadzoru Bankowego bada, czy osoba przewidziana do objęcia w banku funkcji prezesa zarządu banku, posiada wykształcenie i doświadczenie niezbędne do kierowania danym bankiem, w szczególności, czy ma odpowiedni staż pracy w bankowości lub innych instytucjach finansowych oraz czy władają językiem polskim i posiadają dobrą znajomość polskiego systemu bankowego. Uchwała ta zmieniła uchwałę nr 4/2002 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 marca 2002 roku, która pierwotnie wymagała co najmniej 2-letniego stażu w bankowości na stanowisku kierowniczym. Wymóg ten został zastąpiony określeniem „odpowiedni staż pracy w bankowości lub innych instytucjach finansowych”, pozostawiając PNB ocenę czy kandydat posiada odpowiedni staż pracy w bankowości lub innych instytucjach finansowych. Należy jednak stwierdzić, że całkowity brak stażu w bankowości (lub innej instytucji finansowej) na stanowisku kierowniczym będzie przesłanką eliminującą kandydata. Wymagana jest ponadto dobra znajomość polskiego systemu bankowego.
Ponadto w myśl § 2 Uchwały Nr 254/2008 KNF z dnia 4 sierpnia 2008 roku, w sprawie wytycznych i okoliczności istotnych dla oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzorowanych w ramach oceny przesłanki rękojmi okolicznościami, które podlegają ustaleniu w toku postępowania w przedmiocie udzielenia zgody na powołanie są w szczególności:
a)     prowadzenie postępowania karnego,
b)    stwierdzenie naruszenia prawa lub innych nieprawidłowości w toku postępowania administracyjnego w związku z działalnością podmiotu, w którym kandydat pełnił funkcję,
c)     uzyskanie absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji,
d)    poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
W odniesieniu do postępowań administracyjnych, w których stwierdzono nieprawidłowości lub naruszenie prawa w związku z działalnością podmiotów, gdzie uprzednio zatrudniony był kandydat znaczenie dla oceny rękojmi mają postępowania, co do których można przypisać danemu kandydatowi odpowiedzialność za owe nieprawidłowości albo naruszenia.
Ponadto z Uchwały Nr 389/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 roku, w sprawie wykazu dokumentów załączanych do wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawach o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyrażenie zgody na powołanie członków zarządu banku oraz do informacji o składzie zarządu przedstawianej Komisji Nadzoru Finansowego przez radę nadzorczą banku, wymagane jest wywiązywanie się kandydata na Prezesa zarządu z obowiązku podatkowego.
 
Reasumując, można stwierdzić, że wymagane prawem kwalifikacje aby osoba uzyskała zatwierdzenie na stanowisko prezesa zarządu banku, to:
1.      posiadanie wykształcenia wyższego
2.      posiadanie doświadczenia zawodowego w banku lub instytucji finansowej
3.      posiadanie dobrej znajomość polskiego systemu bankowego
4.      znajomość języka polskiego
5.      niekaralność
6.      brak orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
7.      brak orzeczonego zakazu pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, brak orzeczonego zakazu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.
8.      brak spowodowania udokumentowanej straty w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej,
9.      brak zalegania z podatkami
10.    brak stwierdzenia naruszenia prawa lub innych nieprawidłowości w toku postępowania administracyjnego w związku z działalnością podmiotu, w którym kandydat pełnił funkcję,
11.    uzyskanie absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji,
12.    brak ponoszonej odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 
Należy jednak zaznaczyć, że wiele tych przesłanek nie jest sprecyzowanych w przepisach prawa, tym samym ustawodawca oraz Komisja Nadzoru Finansowego, pozostawiła dość duże pole do ich interpretacji przez Pion Nadzoru Bankowego KNF.
Jarosław Olejarz


[1] Art. 22b ust. 3 - Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wyrażenia zgody na powołanie osoby, o której mowa w ust. 1, jeżeli:
  1)    była ona karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego,
  2)   spowodowała udokumentowane straty w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej,
  3)   został wobec niej orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni,
  4)   nie spełnia wymagań określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 4
[2]Art. 30 ust. 1 pkt. 2 - założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu, w tym prezesa, dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, przy czym co najmniej dwie osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu posiadają wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem oraz udowodnioną znajomość języka polskiego
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-07-02
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: bankowe prawo
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.