Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zobowiązania podatkowe nie przedawniają się w przypadku wszczęcia egzekucji

W 2002 roku, jako wspólnicy spółki cywilnej nabyliśmy nieruchomość na działalność gospodarczą, od której należało płacić podatek od nieruchomości. Podatku nie uiściliśmy i w wyniku postępowania egzekucyjnego nieruchomość ta została sprzedana w 2004 roku, ale w związku z posiadaniem jako pierwszego wpisu hipotecznego przez bank, to on otrzymał całą kwotę z egzekucji. W sierpniu tego roku gmina wystawiła tytuły egzekucyjne dotyczące niezapłaconego podatku na każdego ze wspólników. Napisałam pismo do gminy o umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w podatku od nieruchomości, powołując się na przedawnienie zobowiązania. Otrzymałam odpowiedź odmowną, w związku z tym, że jak pisze gmina nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony. W decyzji stwierdza się, że przedawnienie w przedmiotowej stawie zostało przerwane złożeniem dwóch wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej kaucyjnej. Czy w związku z tym, celowym i prawidłowym byłoby złożone pismo odwoławcze od tej decyzji?

Do zaległości wynikających z podatku od nieruchomości, zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru.

 

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Do zobowiązań podatkowych określonych w tej ustawie, w zakresie postępowania egzekucyjnego, a także przedawnienia roszczeń stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa. Co do zasady, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji, zobowiązanie podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednakże w myśl art. 70 § 4 Ordynacji, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Nowy termin (5-letni) przedawnienia egzekwowanego zobowiązania podatkowego należy liczyć od dnia następującego po dniu w którym zakończono postępowanie egzekucyjne, gdyż w okresie prowadzenia tego postępowania przedawnienie nie biegnie. Ponadto nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

 

Reasumując, w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, nastąpiło skuteczne przerwanie biegu przedawnienia, a po zakończeniu tego postępowania bieg okresu przedawnienia biegnie na nowo. Tym samym, w opisanym stanie faktycznym nie da się wywodzić wniosku, że nastąpiło przedawnienie należności, skoro w 2004 roku postępowanie egzekucyjne jeszcze trwało, a w jego wyniku dokonana została sprzedaż nieruchomości.  Słuszne zatem jest stanowisko wierzyciela stwierdzającego, że przedawnienie nie nastąpiło.

 

W opisanym stanie faktycznym naszym zdaniem należałoby raczej wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, lub rozłożeniem jej na raty. Organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Zgodnie z wyrokiem z dnia 16 listopada 2007 roku, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 506/07), ważny interes podatnika to sytuacja, w której z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Zdarzeniem losowym będzie zaistniałe, niespodziewane zdarzenie, niezależne od woli podatnika, które spowodowało, że ten znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, niepozwalającej mu na zapłatę zaległego podatku. Przez interes publiczny rozumie się natomiast dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego, korektę błędnych decyzji itp. Oceniając okoliczności faktyczne sprawy, orzekające organy, powinny analizować także przyczyny powstania zaległości podatkowej.

 

Porady prawne / Pomoc prawna

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-11-17
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne, Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: przedawnienie, podatek dochodowy, podatnik, rozliczenie podatkowe, PIT, formularze podatkowe, podatkowe prawo
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.