Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Uniknięcie wykonania kary pozbawienia wolności

Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: karne prawo, pozbawienie wolności

W 2004 roku zostałem oskarżony o przestępstwo 284 §1 kk. Szkoda jaką wyrządziłem i do której się przyznałem opiewała na kwotę 10 tys. zł. W trakcie tego czasu otrzymałem dozór kuratora i wpłaciłem na konto pokrzywdzonego niestety tylko ok. 1.500 zł. Brak większej spłaty wiązał się z moją trudną sytuacją materialną jak i zdrowotną. Stawiałem się na każde wezwania kuratora i sądu każdorazowo potwierdzając chęć całkowitej spłaty długu. Niestety wykonywałem tylko prace zlecone lub dorywcze i z tego co zarobiłem starałem się zawsze coś wpłacić. W grudniu 2006 roku został mi ogłoszony wyrok pozbawienia wolności na okres 10 miesięcy od którego wniosłem zażalenie, które dzisiaj zostało oddalone. Jaka jest możliwość uniknięcia kary pozbawienia wolności w przypadku spłaty całkowitego zadłużenia (czyli naprawienia szkody) lub ugody z poszkodowanym? Czy można jeszcze odwołać się od postanowienia sądu?

Spłata zadłużenia czy też zawarcie ugody nie ma wprost przełożenia na wykonanie prawomocnego orzeczenia o pozbawieniu wolności. Jak rozumiem, wniósł Pan apelację od wyroku I instancji, która została oddalona, utrzymując wyrok sądu I instancji w mocy. Jedynym środkiem odwoławczym po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu apelacyjnego jest wniesienie kasacji do sądu najwyższego. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego kasacja przysługuje od wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie (jeżeli apelacji od wyroku sądu I instancji by Pan nie wniósł, kasacja Panu nie przysługuje). Termin do wniesienia kasacji wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić w sądzie, który wydał orzeczenie, w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego. W kasacji należy podać na czym polega uchybienie. Kasacja podlega opłacie. Do wniosku o kasację należy dołączyć dowód opłaty. Kasację można wnieść tylko w przypadku rażącego naruszenia prawa albo w przypadku:

 1. w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40,
 2. sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie,
 3. sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego,
 4. sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu,
 5. orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie,
 6. zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu,
 7. zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie,
 8. zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone,
 9. zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11 kpk,
 10. oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 kpk lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,
 11. sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa.

Możliwe jest także wznowienie postępowania, ale pod warunkiem, że nastąpiły w związku z wydaniem orzeczenia lub po jego wydaniu pewne okoliczności:

 1. w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło ono mieć wpływ na treść orzeczenia,
 2. po wydaniu orzeczeniu ujawnią się nowe fakty lub dowody nie znane przedtem sądowi, wskazujące na to, że:
  • skazany nie popełnił czynu albo jego czyn nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze,
  • skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary,
  • sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu.

Jeżeli wznowienie postępowania nie jest możliwe, może Pan także skierować wniosek do Prezydenta RP o ułaskawienie. Prośbę taką przedstawia się sądowi, który wydał wyrok w I instancji. Jeżeli sąd zaopiniuje prośbę o ułaskawienie pozytywnie, Prokurator Generalny RP przedstawia ją wraz z aktami sprawy i swoim wnioskiem. Decyzja należy do Prezydenta.

Oprócz postępowania w zakresie zmiany wyroku lub ułaskawienia, istnieje możliwość na etapie wykonania kary, poprzez jej zawieszenie lub odroczenie.

 • W zakresie wykonania kary postępowanie wykonawcze zawiesza się w całości lub w części, w przypadku gdy nie można wykonać wobec skazanego orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby (art. 15 § 2 kodeksu karnego wykonawczego). Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo (art. 150 § 2 kkw).
 • Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągałoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (art. 151 § 1 kkw). Odroczenie może być udzielane kilkakrotnie. Jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-04-03
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: karne prawo, pozbawienie wolności
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.