Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Apelcja w sprawie o wykroczenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy

Będąc na urlopie wypoczynkowym na telefoniczne żądanie pracodawcy przyszedłem do pracy w dzień urlopu, gdyż miałem uzupełnić jakieś dokumenty. Po podpisaniu dokumentów, o które mnie proszono, mój bezpośredni przełożony pod pozorem rozmowy z kierownikiem zakładu zatrzymał mnie. Jak się okazało w międzyczasie wezwał policję, mówiąc im, że jestem w pracy w stanie nietrzeźwym. Alkomat wykazał przy pierwszym badaniu 0,15 mo/dm3, a drugim 0,16 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. Przyznałem w sądzie, że przed pracą wypiłem pół butelki piwa. Co ciekawe na wniosku urlopowym zmieniono datę urlopu, z której wynikało, że przyznano mi urlop dopiero od następnego dnia. Zostałem przez sąd skazany na karę grzywny. Nie zgadzam się z tym wyrokiem, gdyż w dniu kiedy byłem w pracy był to mój dzień urlopu. Czy jest sens składania apelacji?

Naszym zdaniem jeżeli istnieją środki zaskarżenia i zachodzą warunki do wniesienia takiego środka, zawsze warto go składać, zwłaszcza że w sytuacji gdy to Pan jako obwiniony złoży taki środek, sąd nie będzie mógł orzec na Pana niekorzyść (chyba, że oskarżyciel także wniósł by taki środek na Pana niekorzyść). Podstawy odwoławcze zgodnie z art. 438 k.p.k. (kodeks postępowania karnego), który w zw. z art. 109 § 2 k.p.s.w. (kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia) stosuje się odpowiednio, zachodzą w razie stwierdzenia:
 1. obrazy przepisów prawa materialnego,
 2. obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia,
 3. błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia,
 4. rażącej niewspółmierności kary lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego lub innego środka.
Ponadto zgodnie z art. 104 § 1 k.p.s.w. sąd uchyla zaskarżony wyrok, gdy:
 1. orzeczenie wydała osoba nieuprawniona do orzekania albo sędzia podlegający wyłączeniu z mocy prawa lub niezdolny do orzekania;
 2. sąd był nienależycie obsadzony lub orzeczenie nie zostało podpisane;
 3. sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wojskowego albo sąd wojskowy orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego;
 4. sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;
 5. orzeczono karę lub środek karny nieznany ustawie;
 6. zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie;
 7. obwiniony nie miał obrońcy gdy obrona była obligatoryjna (obwiniony jest głuchy, niemy lub niewidomy; zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności) lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy;
 8. zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 5 § 1 pkt 4-10.
Przygotowując apelację musiałby Pan na podstawie art. 35 k.p.s.w. wystąpić o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji. W myśl tego przepisu wyrok sądu pierwszej instancji uzasadnia się i doręcza stronie wraz z uzasadnieniem jedynie na jej żądanie zgłoszone w zawitym terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Mając uzasadnienie wyroku można się odnieść do podstaw na jakich sąd oparł orzeczenie, w szczególności poszukując podstaw do złożenia apelacji określonych w art. 438 k.p.k.
 
Reasumując, naszym zdaniem skoro posiada Pan możliwość wniesienia apelacji, to winien Pan ja składać. Oczywiście najlepiej byłoby udać się do profesjonalnego pełnomocnika (adwokata), który przygotowałby Panu apelację a także reprezentowałby Pana przed sądem w tej sprawie. 
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-03-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: wykroczeń prawo, wykroczeń postepowanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.