Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Umorzenie warunkowe postepowania karnego może być przeszkodą do wpisu na listę aplikantów adwokacjkich lub radcowskich

Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: umorzenie, warunkowe umorzenie

W 2005 roku sąd warunkowo umorzył postępowanie karne na podstawie art.66 k.k. Okres próby wyniósł 1 rok. W każdym bądź razie nie figuruje już wpis w KRK. Teraz mam zamiar zdawać egzamin na aplikację adwokacką lub radcowską. Co mam wpisać w formularzu w rubryce - czy było prowadzone postępowanie karno-sądowe? Jakie będą konsekwencje?

Zgodnie z wyrokiem Sądu najwyższego z dnia 3 października 2008 roku, sygn. akt III KK 167/08, wyrok, w którym warunkowo umorzono postępowanie karne nie ma charakteru wyroku skazującego. Także w postanowieniu z dnia 1 marca 2004 roku sygn. akt V KK 373/03, Sąd Najwyższy stwierdził, że warunkowe umorzenie postępowania karnego, jako instytucja prawa karnego zamieszczona w Rozdziale VIII k.k. (art. 66-68) nie jest formą ani odmianą warunkowego skazania. Z powyższego wynika jednoznacznie, że jeżeli na mocy art. 66 k.k. zostało warunkowo umorzone postępowanie karne, a okres próby na jaki umorzono postępowanie karne upłynął i w tym czasie postępowanie to nie zostało podjęte, to jednoznacznie można stwierdzić, że nie był Pan karany sądownie.
R E K L A M A
 
Nie mniej jednak w przypadku warunków jakie ustawodawca wymaga od osób, które mają być w przyszłości wpisani na listę adwokatów czy radców prawnych (tyczy się tak samo aplikantów), osoby te przystępując do egzaminu wstępnego na aplikacje, muszą wykazać się posiadaniem nieskazitelnego charakteru, a także wykazaniem, iż swym dotychczasowym zachowaniem osoba ta daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata (radcy prawnego). Jak wynika z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 25 lutego 2005 roku (GSK 1317/04), popełnienie czynu w rozumieniu prawa karnego z reguły powoduje odmowę wpisu, przy czym nie ma w tym przypadku mowy o skazaniu ale o popełnieniu czynu karnego. Tym samym, osoba wobec której umorzono postępowanie karne na podstawie art. 66-68 k.k. może być uznana, iż nie spełnia warunków ustawowych, choć nie jest to wskazanie obligatoryjne – sąd posługuje się pojęciem „z reguły”, co nie oznacza obligatoryjnie.
Należy także zaznaczyć, że zgodnie z art. 74 ustawy Prawo o adwokaturze, okręgowa rada adwokacka może skreślić adwokata z listy adwokatów (tak samo aplikanta), w związku z czynem popełnionym przed wpisem na listę, jeżeli czyn ten nie był znany okręgowej radzie adwokackiej w chwili wpisu, a stanowiłby przeszkodę do wpisu. Jak stwierdził w wyroku z dnia 20 lipca 2006 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 2336/05), informacja o czynie nie może skutkować zastosowaniem art. 74 Prawa o adwokaturze w sytuacji, gdy w momencie wpisu czyn stanowiący ewentualną przeszkodę do wpisu był znany okręgowej radzie adwokackiej.
 
Moim zdaniem winien Pan wpisać, iż postępowanie karne toczyło się i zostało prawomocnie umorzone. Z załączonej karty karnej wynika, iż nie figuruje Pan jako osoba skazana, wobec powyższego, naszym zdaniem winien Pan zostać dopuszczony do egzaminu, jednakże decyzja w tym zakresie należy do komisji egzaminacyjnej.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-07-22
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: umorzenie, warunkowe umorzenie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.