Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Sprawa karna związana z poświadczeniem podpisu

Jestem pracownicą banku. Klient aby dostać kredyt musiał przyjść do banku z małżonką i podpisać umowę o kredyt. Dałam klientowi umowę do domu a klient zamiast dać umowę d podpisu żonie podrobił jej podpis. Doszło do wypłacenia kredytu na podstawie tego dokumentu. Klient upiera się, że umowę podrobił w mojej obecności w banku. Co mi grozi w takim przypadku, oskarżona jestem z następujących przepisów: art. 271§ 1 k.k. art. 18 § 3 k.k. art. 286 § 1 k.k. art. 297§1 k.k. art. 270 § 1 i art. 11 § 2 k.k..

Opis stanu faktycznego nie jest zbyt szczegółowy ale z przytoczonych przepisów wynika, że ma Pani  przedstawione zarzuty (o ile zostały przedstawione zarzuty i obecnie występuje Pani w charakterze podejrzanej lub oskarżonej, tj. po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu), związane poświadczeniem nieprawdy jakie związane jest ze złożeniem poświadczenia podpisu na umowie kredytowej.

Praktycznie wszystkie banki wymagają aby umowa o kredyt była podpisywana przez kredytobiorcę w obecności pracownika banku, który poświadcza pod podpisem kredytobiorcy, że podpis taki został przez niego złożony własnoręcznie. Zgodnie z art. 271 § 1 k.k. funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kolejny zarzut dotyczy pomocnictwa przy oszustwie (art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.) polegający na ułatwieniu popełnienia przestępstwa oszustwa w tym także zaniechaniu ułatwiającym innej osobie popełnienie takiego przestępstwa. W tym zakresie odpowiedzialność karna jest identyczna jak w przypadku sprawstwa czyli dokonaniu przestępstwa oszustwa.

 

 

Przestępstwo oszustwa stypizowane zostało w art. 286 § 1 k.k. zgodnie z którym, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

Kolejny z wymienionych przepisów karnych to art. 297 § 1 k.k. który przewiduje odpowiedzialność każdej osoby, która, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, w takim wypadku sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto został także przywołany art. 270 § 1 k.k. który stanowi, że odpowiedzialności podlega osoba, która w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, w tym wypadku sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

 

Prawdopodobnie wszystkie te przepisy zostały naruszone jednym czynem, albowiem powołany został art. 11 § 2 k.k. odnoszący się do zbiegu przestępstw, który stwierdza, że jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. W takim przypadku sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

 

 

Zatem w opisanym stanie faktycznym karą najsurowszą jest odpowiedzialność za pomocnictwo przy oszustwie czyli art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 18 § 3 k.k. Oznacza to zagrożenie karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Oczywiście na wymiar kary wpływa wiele aspektów, w tym wcześniejsza niekaralność, zachowanie przed i po popełnieniu przestępstwa, to czy sprawca działał z niskich pobudek (np. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej). Sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W mojej ocenie istotne byłoby w tym wypadku poznanie wszelkich okoliczności sprawy i ewentualne zminimalizowanie stawianych zarzutów, tak aby doprowadzić do uniewinnienia a gdyby to nie było możliwe np. do warunkowego umorzenia postępowania (sprawca poddany zostaje próbie ale formalnie nie jest skazany). W tym zakresie istnieje możliwość dobrowolnego poddania się karze zgodnie z art. 343 § 1 k.k. lub złożyć wniosek o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 387 § 1 k.p.k.     

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

  

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-12-09
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo karne
Słowa kluczowe: karne prawo, oszustwo, poświadczenie nieprawdy, pomocnictwo, współsprawstwo, oszustwo bankowe, kara, odpowiedzialność karna, skazanie, podejrzany, oskarżony
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.