Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Uciążliwy zakład w sąsiedztwie

Sprawa dotyczy działalności firmy zajmującej się mechaniką pojazdową demontażem pojazdów, sprzedażą części samochodowych, wypożyczalnią samochodów. Działalność firmy jest bardzo uciążliwa - hałas, smród spalin, warkot silników. Droga do firmy jest nieutwardzona, wzbijają się z niej tumany kurzu, powstają dziury. Firma do tego roku bezprawnie użytkowała teren w bezpośrednim naszym sąsiedztwie, teraz mimo naszych protestów wysyłanych do władz gminy, starostwa, województwa, przedstawianych przez nas fotek obrazujących działalność firmy, zdołała go wydzierżawić. Nadmieniam, że żona właściciela firmy jest radną i przewodniczącą Komisji Rewizyjnej naszego miasta - daje to dużo do myślenia. Wszelkie nasze wnioski są ignorowane. Z dwóch stron mamy drogę, jedną z nich w zasadzie użytkuje tylko opisywana firma i jej klienci, a z trzeciej strony jest zbiorowisko samochodów, które często są tam naprawiane pozostawiane z załączonymi silnikami itp. Dotychczas teren ten figurował jako łąki. Była komisja ze starostwa, która stwierdziła, że istnieje ingerencja w środowisko (przedstawiciel tej samej komisji właśnie wydał pozwolenie na budowę miejsc postojowych na tym terenie), była również komisja z województwa - również stwierdziła naruszenia i ukarała podobno właściciela mandatem. Jak na razie nic z tego dla nas nie wynika. Dostaliśmy pismo informujące, że firma otrzymała zgodę na budowę miejsc postojowych w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, z pouczeniem, że możemy się odwoływać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty. Mam pytanie w związku z tym - czy musimy to zrobić przez Starostę, czy możemy odwołanie wysłać bezpośrednio do Kolegium? Czy są przepisy mówiące o tym gdzie mogą powstawać miejsca postojowe (w tym przypadku wiąże się to z ciągłym ruchem aut), na jakich warunkach, w jakiej odległości od zabudowań mieszkalnych? Gdzie jeszcze możemy złożyć skargę na zaistniała sytuację? Czy są przepisy chroniące ludzi przed uciążliwą działalnością takich firm? Dwa razy wżywaliśmy się policję - ingerencja nic nie dała.

Pierwsza kwestia to sprawa odwoławcza. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego odwołanie od wydanej decyzji składa się za pośrednictwem organu, który ją wydał zgodnie z art. 129 § 1 Kpa. Nie ma możliwości zatem przesłania odwołania bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Druga sprawa to prowadzenie uciążliwej działalności w Państwa sąsiedztwie. Zasadniczo każda gmina tworzy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który powinien określać miejsca w których mogą być usytuowane nieruchomości przeznaczone pod działalność tego typu. Nieruchomości takie nie powinny być usytuowane w obszarach zabudowań mieszkalnych. Jeżeli nie ma ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas gmina wydaje warunki zabudowy, w których określa wymagania jakie powinien spełnić budynki.Szczegółowe przepisy dotyczące budynków i ich usytuowania określa rozporządzenie ministra infrastruktury (Dz.U. Nr 75 z 2002 poz 690 ze zm.) o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156 z 2006r poz. 1118 ze zm.) Prawo budowlane.
Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, a także usytowanie miejsc parkingowych, garaży itp. Zgodnie z art. 18 ust. 2 Rozporządzenia, liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Najbliższa odległość rzeczywista wydzielonego, niezadaszonego zgrupowania miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego (z wyjątkiem hoteli), opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw dziecięcych i boisk dla dzieci i młodzieży nie może być mniejsza niż:

 1. dla zgrupowania do 4 stanowisk włącznie - 7 m,
 2. dla zgrupowania od 5 do 60 stanowisk włącznie - 10 m,
 3. dla większych zgrupowań - 20 m.

W przypadku prowadzenia demontażu pojazdów, szczegółowe warunki określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206), które określa minimalne wymagania dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zakłady, które nie będą spełniać wymogów rozporządzenia, będą zmuszone do dostosowania się do wymogów rozporządzenia bądź do zaprzestania działalności.

Kolejna kwestia wiąże się z prowadzeniem działalności, która narusza normy o ochronie środowiska. Szczegółowo kwestie te reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska. Ustawa ustala, że wydanie decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymaga, przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Za przedsięwzięcie, rozumie się inwestycję budowlaną lub inną ingerencję w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu. Dotyczy to m. in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Ustawa przewiduje także przepisy dotyczące ochrony przed hałasem. Zgodnie z art. 112 Ustawy, ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

 1. utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
 2. zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Zgodnie z przepisami wykonawczymi, dopuszczalny poziom hałasu w terenie zabudowanym w porze dziennej wynosi 60 dB (od 6.00 do 22.00); w porze nocnej - 50 dB. Jeżeli poziom hałasu lub występuje inne szkodliwe oddziaływanie na środowisko, na podstawie art. 364 Prawa ochrony środowiska, jeżeli działalność prowadzona przez podmiot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wyda decyzję o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-09-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.