Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zadatek dany przy zawarciu umowy

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zadatek

Jeśli w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawarty jest zapis, że strony ustaliły, że w razie wykonania umowy zadatek ulegnie zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po jednej ze stron obowiązują zapisy kodeksu cywilnego. Ponadto zapis, że kupujący oświadcza, że jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn niezależnych od sprzedającego i związanych z niemożnością skorygowania niezgodności, w terminie akceptowanym przez kupującego, nie będą oni żądali zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Czy kupujący będą mogli podważyć taki zapis, np. odwołując się do postanowień kodeksu cywilnego jako nadrzędnych wobec postanowień umowy?

Zgodnie z zasadą swobody zawierania umów, strony umowy kształtują swobodnie swoje stosunki umowne, co wynika wprost z treści art. 353 (1) k.c. (kodeksu cywilnego) zgodnie z którym, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przepisy kodeksu cywilnego mają dwojaki charakter, tzn. obligatoryjny (postanowienia umowy nie mogą być z nimi sprzeczne) oraz fakultatywny (strony mogą odmiennie ukształtować swoje zobowiązania, a w razie braku odpowiednich postanowień umownych, obowiązywać będą zapisy kodeksowe).Kwestie zadatku określa art. 394 § 1 kc, zgodnie z którym, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Z treści tego przepisu jasno wynika, że jest to przepis znajdujący zastosowanie, w razie braku odmiennego zapisu umownego, co jednoznacznie wskazuje, że strony mogą sprawę zadatku uregulować odmiennie (jak w opisanym przypadku).

Reasumując, w opisanym przypadku w pierwszej koleności obowiązywać między stronami będą zapisy umowne, a zapisy kodeksowe tylko tam, gdzie strony nie uregulowały postanowieniami umowy stosunku prawnego lub gdy przepis prawa jest przepisem typu ius cogens, czyli powszechnie obowiązującym. Przepisy dotyczące zachowku nie są przepisami powszechnie obowiazującymi, są one stosowane nie jako posiłkowo - co sugeruje zapis, że stosuje się je w braku odmiennego zastrzeżenia umownego. Strony mogą zatem dokonać uregulowania tej kwestii w dowolny sposób, a dopiero gdyby takiego uregulowania nie było w zawiartej umowie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-08-17
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zadatek
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.