Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Egzekucja należności alimentacyjnych.

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: egzekucja, alimenty

Mój syn i była synowa mieli ograniczone prawa rodzicielskie, do dwojga dzieci. Rodziną zastępczą była Babcia (matka synowej). Od roku na wniosek synowej, prawnymi opiekunami dzieci są rodzice tj. mój syn i synowa. Są po rozwodzie, syn posyła alimenty na dzieci. W maju b. roku komornik rozpoczął postępowanie egzekucyjne z roszczenia alimentów od syna na wniosek Babci - byłej rodziny zastępczej. Syn przedstawił komornikowi wyrok o przywróceniu władzy oraz potwierdzenie, komu płaci teraz alimenty. Od dwóch lat nie płacił Babci alimentów, gdyż ustne ustalenia były, że nie brała od rodziców. Dostawała od Państwa ok.2000 zł miesięcznie. Komornik złożył sprawę do Sądu o wyjawienie majątku (a takiego nie ma). Sędzina była zdziwiona, że jest to na wniosek byłej rodziny zastępczej. Czy w takiej sytuacji komornik będzie ściągał alimenta dla byłej rodziny zastępczej, a co z obecną? Nie jest w stanie płacić matce na dzieci i spłacać Babkę! To ona powinna się rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy od Państwa z matką dzieci. Przecież przez 11 lat po 2.000 zł, to bardzo dużo. Poza tym, ustawa mówi, ze z tych pieniędzy trzeba odkładać dla dzieci.

W opisanej sprawie konieczne jest rozgraniczenie, co najmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze obowiązku alimentacyjnego jaki obciąża rodziców względem dzieci oraz zaległości wynikających z tytułu nie dokonywania płatności alimentów.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Do świadczeń alimentacyjnych zobowiązani są obydwoje rodzice na równi. W przypadku gdy dzieci znajdują się pod opieką rodziny zastępczej alimenty powinny być płacone na ręce rodziny zastępczej.


Sąd w wyroku alimentacyjnym orzeka jedynie o osobach zobowiązanych i uprawnionych do alimentów, wysokość alimentów, termin i sposób ich płatności. Co do sposobu wykorzystania alimentów, to odpowiednie przepisy prawa stanowią, że powinny one być wykorzystane w celu dostarczenia środków utrzymania ,a w miarę możliwości środków wychowania dla uprawnionego (dzieci). Żadne przepisy nie określają jakie wydatki z należności alimentacyjnych mogą być dokonywane a jakie nie. Stąd rodzina zastępcza nie musi wprost dokonywać rozliczenia otrzymanych środków tytułem alimentów na małoletnie dzieci będące pod jej opieką.

W sytuacji, gdy zmieniają się stosunki (zwiększają się potrzeby dzieci lub zmniejszają się możliwości finansowe zobowiązanego do alimentów), można żądać zmiany orzeczenia sądowego dot. alimentów (podstawa prawna – art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Powództwo w tej sprawie należy złożyć w sądzie rejonowym. Przy czym prawo dopuszcza wybór właściwości sądu (tzw. właściwość przemienna). Powództwo można złożyć zgodnie z zasadą ogólną – do sądu w rejonie, którego pozwany zamieszkuje, lub zgodnie z art. 32 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (czyli dziecka). W pozwie należy wskazać na okoliczności, które mają być podstawą zmiany orzeczenia o alimenty (obniżenie lub podwyższenie alimentów).

Odrębną kwestią jest egzekucja zaległości wynikających z nie płacenia alimentów. Co prawda w tym przypadku alimenty były jak rozumiemy z nie istniejącego już funduszu alimentacyjnego, oraz w postaci zaliczek alimentacyjnych wypłacanych na podstawie Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %. Podobnie wyglądała sprawa z funduszem alimentacyjnym, tzn. dłużnik zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych środków z funduszu alimentacyjnego. Wierzycielem w obu przypadkach jest instytucja wypłacająca środki na pokrycie alimentów, do jakich zobowiązany jest dłużnik. Prawdopodobnie komornik właśnie na wniosek tych instytucji dokonuje czynności egzekucyjnych, posługuje się on jednak wyrokiem alimentacyjnym, stąd być może wskazanie jako wierzyciela rodziny zastępczej. Samo postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika ma wskazać, ewentualny majątek, który może być podstawą prowadzenia egzekucji. Brak majątku oraz możliwości prowadzenia egzekucji spowoduje jej umorzenie z uwagi na jej bezskuteczność (art. 824 § 1 pkt. 3 kodeksu postępowania cywilnego). Samo umorzenie egzekucji może nie stanowić końca całej sprawy. Zgodnie bowiem z art. 209 § 1 kodeksu karnego, uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego obowiązku alimentacyjnego, stanowi przesłankę do odpowiedzialności karnej. Sprawca takiego czynu, może podlegać grzywnie, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, lub w przypadku gdy pokrzywdzonemu przyznano świadczenie rodzinne lub zaliczkę alimentacyjną - z urzędu.

W przypadku prowadzenia egzekucji sądowej dłużnikowi przysługuje tzw. powództwo przeciwegzekucyjne. Zgodnie z art. 840 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
 1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
 2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
 3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.
Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-07-09
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: egzekucja, alimenty
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.