Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Działanie nieuczciwej konkurencji

Jestem pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, a jednocześnie prowadzę dodatkowo działalność gospodarczą. Czy firmy z którymi prowadzę interesy jako przedsiębiorca, i które są jednocześnie kontrahentami dla mojego pracodawcy (bezpośrednio jako pracownik firmy prowadzę rozmowy handlowe, zawieram umowy) mogą współpracować z moją firmą? Czy powinienem uzyskać zgodę lub zawiadomić mojego pracodawcę, że taką działalność prowadzę i uzyskać zgodę od niego?

Pańskie działanie można określić w pewnym stopniu jako czyn nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za działanie takie uważane jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 ustawy).Dla ustaleniu zakresu czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji objętych tajemnicą danego przedsiębiorstwa, konieczne jest ustalenie, co należy rozumieć pod pojęciem -tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie z ust. 4 art. 11 ustawy, pod pojęciem tym rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe oraz organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca (pracodawca) podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zatem o tym czy naruszona została „tajemnica przedsiębiorstwa” decyduje to czy informacje, którymi się Pan posługuje są poufne. W mojej ocenie informacje związane z zawieranymi kontraktami stanowią taką tajemnicę.

Oczywiście uzyskanie zgody przez Pańskiego pracodawcę na prowadzenie takiej działalności wyłącza moim zdaniem Pana ewentualną odpowiedzialność w tym zakresie, w jakim Pański pracodawca wyrazi zgodę na jej prowadzenie.

Tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona z mocy prawa przez cały okres pozostawania pracownika w stosunku pracy z danym pracodawcą a także przez okres trzech lat od ustania tego zatrudnienia, chyba że umowa stanowi inaczej, albo ustał stan tajemnicy (ust. 2, art. 11).

Uznanie Pańskiego działania za czyn nieuczciwej konkurencji pociąga za sobą skutki prawne natury cywilnej określone w art. 18 ustawy – W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać w szczególności zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, naprawienia szkody, wydania bezpodstawnie osiągniętych korzyści.

Jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy wówczas rodzi to także odpowiedzialność karną - art. 23 ustawy stanowi: Kto wbrew ciążącego na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informacje stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy – podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-06-05
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja, prawo pracy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.