Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zmieszkiwanie bezumowne w lokalu mieszkalnym

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: bezumowne korzystanie z rzeczy

W 2004 roku kupiłem mieszkanie do remontu i jestem jego jedynym właścicielem. Mieszkanie wyremontowałem od podstaw i chciałbym je sprzedać. W mieszkaniu tym mieszka i jest zameldowana starsza osoba (70 lat). Nie mam podpisanej z nią żadnej umowy najmu ani użyczenia, a od chwili kupna tego mieszkania ta osoba po prostu nadal tu mieszka. Poinformowałem ją, że sprzedaję mieszkanie i nie ma żadnej reakcji z jej strony. Jak wymeldować ją i sprawić by opuściła to mieszkanie, aby nie mieć problemów przy sprzedaży?

Należy odróżnić zameldowanie od faktycznego zamieszkania w lokalu mieszkalnym. Obowiązek meldunkowy jest czynnością administracyjną, realizowaną zgodnie z przepisami prawa i ma umożliwić ustalenie pobytu czasowego lub stałego danej osoby.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy, właściciel nieruchomości potwierdza jedynie fakt pobytu osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy.
Z opisanego stanu faktycznego wynika, że osoba zameldowana w Pana mieszkaniu przebywa tam na podstawie bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego, lub umowa taka została zawarta w formie ustnej, na co może powoływać się ta osoba i co po części wynika z faktu zameldowania tej osoby w mieszkaniu.


Prawa i obowiązki lokatorów regulowane są przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (dalej ustawa), a także przez przepisy kodeksu cywilnego (dalej kc).

Na podstawie cytowanej ustawy o ochronie praw lokatorów, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko na piśmie, z określeniem przyczyn wypowiedzenia, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie takie jest możliwe tylko w określonych sytuacjach, z następujących przyczyn:

 1. pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
 2. jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
 3. wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela,
 4. używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

Jeżeli żadna z ww. okoliczności nie ma zastosowania, z ważnych przyczyn, innych niż wyżej określone, właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu. Sąd w orzeczeniu nakazującym opróżnienie lokalu orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. W przypadku osoby będącej emerytem lub rencistą, istnieje taki obowiązek, co oznacza, że nie można jej eksmitować na tzw. bruk. Osoba taka musi mieć przyznany lokal socjalny.

W przypadku osoby starszej, rodzina może rozważyć przeniesienie takiej osoby do domu opieki społecznej (dom starców). Wówczas po takim przeniesieniu może Pan taką osobę wymeldować. Może Pan także tej osobie przedstawić obecnie do podpisania umowę najmu lokalu z ustanowionym czynszem. Brak zapłaty czynszu może być podstawą wypowiedzenia umowy, a brak podpisania takiej umowy daje prawo Panu skierowanie sprawy na drogę sądową o orzeczenie opróżnienia lokalu. Z uwagi jednak na podeszły wiek, orzeczenie będzie zawierać nakaz zapewnienia lokalu socjalnego. Nie zapewnienie przez gminę tego lokalu, rodzi po Pańskiej stronie roszczenie odszkodowawcze w stosunku do gminy.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-06-12
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: bezumowne korzystanie z rzeczy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.