Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Jak wyegzekwować od skazanego zobowiązanie do naprawienia szkody

Kategoria: Prawo cywilne, Prawo karne
Słowa kluczowe: szkoda

We wrześniu 2004 roku, uprawomocnił się zaoczny wyrok sądu karnego przeciwko mojemu dłużnikowi. Dłużnik został skazany na: jeden rok i sześć miesięcy kary pozbawienia wolności, z zawieszeniem na 4 lata, oraz został zobowiązany do naprawienie szkody tj. zwrócenie mi ukradzionej sumy 39.152 zł. Przez 2 lata dłużnik nie zwrócił mi ani złotówki!. Po mojej interwencji w wydz. wykonawczym sądu karnego, dłużnik został objęty kuratorem sądowym i zobowiązany do ratalnych spłat w wysokości min. 30zł tygodniowo, tj. 120 zł miesięcznie. Od marca 2006 roku do dzisiaj otrzymałem łącznie 1.240 zł, co wskazuje że do końca okresu zawieszenia mogę się spodziewać spłaty ok. 3.000 zł. tj. około 7,5 % zasądzonej sumy. Dłużnik (jest to kobieta), urodziła w tym czasie bliźnięta i związała się nieformalnie z mężczyzną, który obecnie przebywa w więzieniu. Oboje należą do tzw. marginesu społecznego, są silnie uzależnieni od narkotyków i bardzo sprawnie unikają odpowiedzialności. Dłużniczka mieszka teraz z dziećmi w mieszkaniu konkubenta, pracuje dorywczo m.in. w agencji towarzyskiej i pobiera zasiłek z pomocy społecznej. Rozważam podjęcie niż. wym. kroków prawnych i proszę o opinię, które z nich rokują sukces a które należy zaniechać. Zależy mi na zwrocie ukradzionej sumy.

Zgodnie z art. 25 § 1 kkw (kodeksu karnego wykonawczego) egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych, orzeczenia grzywny, świadczenia pieniężnego, należności sądowych oraz zobowiązania określonego w art. 52 kodeksu karnego, prowadzi się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli kkw nie stanowi inaczej. W związku z powyższym na podstawie wyroku karnego zobowiązującego do naprawienia szkody przez skazanego, może być prowadzona egzekucja sądowa przez komornika, po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu (wyrokowi) klauzuli wykonalności. Jeżeli zatem sąd nie nadał wyrokowi klauzuli wykonalności, powinien Pan złożyć wniosek do sądu o nadanie takiej klauzuli. Właściwy jest sąd I instancji, który wydał w tej sprawie wyrok.


Klauzula wykonalności stwierdza, że tytuł uprawnia do egzekucji. Mając tytuł wykonawczy (wyrok opatrzony klauzulą) może Pan złożyć stosowny wniosek do komornika, celem wszczęcia egzekucji z majątku dłużnika. We wniosku musi Pan wskazać komornikowi z jakiego majątku dłużnika ma on prowadzić egzekucję. Jeżeli dłużnik majątku nie ma, komornik egzekucję umorzy, z uwagi na jej bezskuteczność. Wówczas może Pan złożyć wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika. Jak wynika z powyższego nie ma potrzeby (poza postępowaniem klauzulowym) prowadzić odrębnego postępowania cywilnego w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego.

Oczywiście wszelkie działania przed sądem oraz komornikiem wymagają dokonania stosownej opłaty. W przypadku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności to ok. 12 zł, a wniosek o wszczęcie egzekucji to kwota ok. 150 zł plus ewentualne zaliczki dla komornika na wszczęcie czynności egzekucyjnych. Jeżeli dłużnik nie posiada majątku ani dochodów, to egzekucja oraz pozostałe działania, takie jak wyjawienie majątku, okażą się bezskuteczne.

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu... przedawniają się z upływem lat 10 (art. 125 § 1 kc). Należy także dodać, że bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpatrywania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 ust. 1 kc). Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo. Przy odpowiednim działaniu (przerywaniu biegu przedawnienia) roszczenie nie przedawni się nigdy.

Jeżeli w wyroku sąd wskazał, że odsetki się Panu należą, to oczywiście może Pan się ich domagać od terminu wskazanego w wyroku. Jeżeli nie, to może Pan się domagać odsetek ustawowych od terminu w jakim sąd zobowiązał skazanego do naprawienia szkody, a on szkody tej nie naprawił, gdyż dopiero wówczas powstaje wymagalność tego roszczenia.

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności sąd z urzędu zarządza w przypadku gdy skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd może także zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, np. gdy nie wykonuje nałożonych obowiązków. Złożył Pan zawiadomienie do sądu o nie wywiązywania się przez skazanego z obowiązku naprawienia szkody, co skutkowało nadzorem kuratora oraz zobowiązaniem wpłaty min. 30 zł tygodniowo. Jeżeli zatem w tej wysokości kwoty oskarżony uiszcza, brak podstaw obecnie do stwierdzenia, że nie wywiązuje się on z obowiązku naprawienia szkody, a tym samym sąd nie wyda zarządzenia w zakresie wykonania zawieszonej kary.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl

ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-03-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo karne
Słowa kluczowe: szkoda
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.