Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zastaw rejestrowy - podstawowe informacje

Chciałbym się dowiedzieć więcej na temat zastawu rejestrowego oraz sądowego postępowania rejestrowego?

Warunkiem powstania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego jest wpisanie go do rejestru zastawów. Wpis ten ma charakter konstytutywny. Konieczną przesłaną do dokonania wpisu zastawu rejestrowego jest zawarcie umowy zastawniczej. Ustawa zakreśla miesięczny termin biegnący od daty zawarcia umowy zastawniczej, w którym zastawnik lub zastawca (bądź oba te podmioty łącznie) powinni złożyć do właściwego sądu wniosek o dokonanie wpisu zastawu do rejestru zastawów. Niedopełnienie tego warunku skutkuje odrzuceniem wniosku o dokonanie wpisu.

Przedmiot może być obciążony więcej niż jednym zastawem rejestrowym. W takim przypadku o pierwszeństwie zastawów rozstrzyga dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów. Za dzień złożenia wniosku do rejestru, uważa się dzień jego wpływu do sądu prowadzącego rejestr zastawów. Wnioski, które wpłynęły tego samego dnia, uważa się za złożone równocześnie. Do postępowania sądowego - rejestrowego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z uwzględnieniem przepisów ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Wnioski o wpis do rejestru zastawów składa się wyłącznie na urzędowych formularzach do tego przeznaczonych:

 1. formularz wniosku o wpis zastawu rejestrowego, oznaczony symbolem RZ-1,
 2. formularz wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów oznaczony symbolem RZ-2,
 3. formularz wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów oznaczony symbolem RZ-3,
 4. formularz uzupełnienia wniosku danymi o podmiotach ujawnianych w rejestrze zastawów oznaczony symbolem RZ-D, stanowiący załącznik do wniosku o wpis zastawu do rejestru,
 5. formularz uzupełnienia wniosku danymi o wnioskodawcy oznaczony symbolem RZ-W, stanowiący załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów i wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów,
 6. formularz uzupełnienia wniosku o zmianę w rubrykach 2, 3, 4 rejestru zastawów oznaczony symbolem RZ-Z, stanowiący załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów.

We wniosku o wpis do rejestru zastawów należy podać powszechny numer identyfikacyjny każdego z podmiotów podlegających wpisaniu w rejestrze. Numerem tym dla osób fizycznych jest numer PESEL, zaś dla osób prawnych - numer REGON. Sąd z urzędu dokonuje sprawdzenia danych wskazanych we wniosku z danymi wynikającymi z systemu PESEL lub rejestru REGON. Wskazanie we wniosku błędnych danych w tym zakresie stanowi przeszkodę uniemożliwiającą wpisanie zastawu do rejestru. Od składanych wniosków w zakresie wpisania, zmiany lub wykreślania zastawu rejestrowego pobierane są wpisy w stałej wysokości:

 1. od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów pobiera się wpis stały w kwocie 200 zł,
 2. od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów pobiera się wpis stały w kwocie 100 zł,
 3. od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobiera się wpis stały w kwocie 50 zł. Należy pamiętać, że wniosek nie złożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypełniony albo nie opłacony podlega zwróceniu. W tym wypadku przepisów KPC (art. 130 § 1 – 3) nie stosuje się, czyli w razie wystąpienia powyższych braków we wniosku, nie wzywa do ich uzupełnienia lecz od razu następuje zwrot wniosku.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-05-08
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: zastaw, zastaw rejestrowy, cywilne prawo, cywilne postępowanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.