Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odbiór korespondencji z sądu po doręczeniu awiza

Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. Pierwsze awizo było 4 stycznia 2011 roku, drugie 11 stycznia 2011 roku, zwrot 19 stycznia 2011 roku. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, że drugie awizo może być dokonane najwcześniej w dniu następnym, po 7-dniowym okresie leżenia na poczcie, nie licząc dnia pierwszego awizowania (data zwrotu też by się wtedy przesunęła o jeden dzień - na 20 stycznia 2011 roku). Czy pełnomocnik dłużnika ma rację i podważy takim zarzutem prawidłowość doręczenia?

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego o doręczeniu mają charakter obligatoryjny, który wyłącza swobodną dyspozycję stron w zakresie sposobu doręczania pism sądowych. W przypadku gdy doręczenie nie może zostać dokonane do adresata, mamy do czynienia z tzw. doręczeniem zastępczym, które opiera się na domniemaniu, że pismo dotarło do adresata. Doręczenie zastępcze oparte jest na domniemaniu, że pismo sądowe dotarło do rąk adresata i że w ten sposób doręczenie zostało dokonane prawidłowo. Domniemanie to jednak może być przez stronę obalone (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 08.03.2005 roku sygn. akt IV CZ 6/05). Pocztowy dowód doręczenia przesyłki sądowej jest urzędowym dokumentem potwierdzającym fakt i datę doręczenia. Osoba, która twierdzi, że doręczenia dokonano w innej dacie powinna tę okoliczność udowodnić ( art. 252 k.p.c.).        

                                                                               

 
Doręczenia przez tzw. awizo (art. 139 k.p.c.) reguluje dwie sytuacje:
 1. niemożność doręczenia pism, ani w sposób zwykły, ani zastępczy (§ 1) - pismo składa się w urzędzie pocztowym lub lokalu organu gminy, a zawiadomienie o tym (awizo) umieszcza się na drzwiach mieszkania lub w skrzynce listowej. Jeżeli adresat nie odbierze pisma w ciagu7 dni to powtórna próba doręczenia
 2. odmowę przyjęcia pisma (§ 2) - pismo pozostawia się w urzędzie pocztowym lub lokalu organu gminy, uprzedzając o tym adresata lub jego domownika.
Szczegółowo kwestię doręczenia za pośrednictwem poczty regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 roku (poprzednie z dnia 17 czerwca 1999 roku obowiązywało do dnia 20.10.2010 roku) w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.
 
 
Przepis art. 139 § 1 k.p.c. stwierdza, że w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. Jak również wynika z § 6 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 12 października 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym, przewidziane w art. 139 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zawiadomienie dla adresata o pozostawieniu przesyłki sporządza doręczający, wskazując w nim placówkę pocztową operatora lub urząd gminy, z którego przesyłkę należy odebrać w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia; zawiadomienie pozostawia w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej. Jak wynika z § 8 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia, jeżeli osoba uprawniona nie zgłosi się po odbiór przesyłki złożonej w placówce pocztowej operatora w terminie, placówka pocztowa operatora przechowuje przesyłkę przez okres siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia powtórnego zawiadomienia.
 
 
Należy zaznaczyć także, że zgodnie z treścią art. 165 § 1 k.p.c. terminy określone w przepisach kodeksu postępowania cywilnego oblicza się według przepisów prawa cywilnego tj. art. 110 i nast. Kodeksu cywilnego. W przypadku obliczania terminów w dniach, w myśl art. 111 k.c. termin taki kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 
 
Powyższe przepisy oznaczają, że dla ustalenia terminu doręczenia zastępczego w postaci pozostawienia tzw. awiza nie wlicza się dla biegu terminu pierwszego dnia, w jakim korespondencja miała być doręczona. Jeżeli zatem w opisanym stanie faktycznym awizo zostało pozostawione w dniu 4 stycznia 2011 roku, to dla zachowania 7 dniowego terminu dokonania czynności nie jest liczony dzień 4 stycznia 2011 roku, a więc termin 7 dniowy upłynie w dniu 11 stycznia 2011 roku. Nie podjęcie przesyłki do tego dnia powoduje, że ponawia się powyższą procedurę, tj. pozostawia się ponowne awizo na okres siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia powtórnego zawiadomienia. Czyli w opisanym stanie faktycznym ponowne awizo będzie datowane na dzień 12 stycznia 2011 roku i pozostawione zostanie na kolejnych siedem dni, nie licząc dnia awizowania tj. do dnia 19 stycznia 2011 roku.
 
 
Już po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62, poz. 697) zachowała aktualność uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1971 r., III CZP 10/71 (OSNCP 1971, nr 11, poz. 187), stwierdzająca, że datą doręczenia pisma sądowego - w sposób określony w art. 139 § 1 k.p.c. jest data, w której upłynął termin do odbioru złożonego pisma w oddawczej placówce pocztowej, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po jego odbiór.
W opisanym zatem stanie faktycznym za termin doręczenia zastępczego uznany zostanie dzień 19.01.2011 roku jako ostatni dzień terminu, w którym przesyłka mogła być odebrana. Zgodnie z przepisami postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 03.07.2008 roku sygn. akt IV CZ 51/08, naruszenie wymogów przewidzianych w art. 139 KPC oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczególnego trybu doręczenia pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62, poz. 697 ze zm.) przez doręczyciela czyni doręczenie nieskutecznym. Naszym zdaniem skrócenie terminu doręczenia powoduje, iż nie jest ono skuteczne, a co za tym idzie nie może wywoływać skutków prawnych.
 
Porady prawne / pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-09-01
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: doręczenie korespondencji, awizo, doręczneie zastępcze, brak adresata, odbiór awiza, termin sądowy, złożenie pisma
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.