Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Kupujący ma prawo wyboru trybu reklamacji - z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Miesiąc temu nabyłem w sklepie aparat fotograficzny. Kupiłem go na firmę (faktura VAT) ponieważ prowadzę działalność gospodarczą. Kilka dni temu wykryłem w aparacie wadę polegającą na tym, że nie działa wbudowana w tenże aparat lampa błyskowa. Wcześniej nie wykonywałem tym aparatem zdjęć z użyciem wbudowanej lampy błyskowej, więc przypuszczam, że wada ta była już w momencie nabywana aparatu. Złożyłem do sklepu reklamację z prośbą o bezzwłoczną wymianę aparatu na wolny od wad lub o zwrot gotówki - odstępując od umowy sprzedaży. Niestety sklep stwierdził, że nie zgadza się na wymianę aparatu ani też na zwrot gotówki - uznali, że aparat muszą wysłać do serwisu. Czy mam prawo domagać się wymiany aparatu?

W opisanym stanie faktycznym rzecz ruchoma została nabyta w związku z działalnością gospodarczą, a zatem nie mają zastosowania w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony konsumentów związanych ze sprzedażą rzeczy. Czym innym jest także uprawnienie kupującego związane z udzieloną gwarancją rzeczy sprzedanej, a czym innym prawo kupującego do korzystania z rękojmi. Odrębne są w tym zakresie także przepisy dotyczące konsumentów, gdyż w tym przypadku istnieje określone wyłączenie przepisów kodeksu cywilnego, stosowane są jednakże postanowienia ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Określenie konsumenta zostało zawarte w art. 221 k.c., w myśl którego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

W opisanym stanie faktycznym nie mamy do czynienia ze sprzedażą konsumencką, w związku z czym w zakresie roszczeń związanych z wadami sprzedanej rzeczy ruchomej, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego. Uprawienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej określone zostało w art. 556 § 1 k.c. i nast. Zgodnie z tym przepisem sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Jest to ogólna podstawa roszczenia związanego z rękojmią za wady fizyczne rzeczy. Natomiast kwestie związane z gwarancją określa art. 577 § 1 k.c. i nast. Przepis ten określa, że w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
Są to dwa różne reżimy odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy i w obu przypadkach odmiennie została uregulowana odpowiedzialność, w przypadku rękojmi jest to odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z mocy ustawy, w przypadku gwarancji jest to odpowiedzialność umowna, jaką przyjął na siebie gwarant. Kupujący sam może dokonać wyboru pomiędzy tymi dwoma reżimami odpowiedzialności i skorzystać albo z przysługującego mu uprawnienia z tytułu rękojmi albo z gwarancji (jeżeli otrzymał dokument gwarancji). 
 
Niezależnie od otrzymania dokumentu gwarancji, jako kupującemu przysługuje Panu prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi. Istnieją jednakże sytuację, gdy sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, np. w sytuacji, gdy kupujący o wadach wiedział, strony wyłączyły odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub kupujący nie zawiadomił sprzedającego o wadzie w odpowiednim terminie.
 
Jeżeli chodzi o kwestie związane z wiedzą kupującego o istniejącej wadzie, to w myśl art. 557 § 1 k.c. sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Dla zwolnienia sprzedawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nie wystarczy, że kupujący mógł - przy dołożeniu należytej staranności - wadę zauważyć. Sprzedawca, bowiem odpowiada także za wady jawne, jeśli nie były kupującemu znane.
 
Zwolnienie kupującego z odpowiedzialności za wady następuje także w myśl art. 558 § 1 k.c. Przepis ten stanowi, że strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. Podstępne zatajenie wady polega na zamierzonym przez sprzedawcę wywołaniu u kupującego przeświadczenia o braku wadliwości przedmiotu sprzedaży.
 
 
Kupujący traci także uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli zaniedba terminy reklamacyjne. W myśl art. 563 § 1 k.c. kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego[219] może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.
Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 
Reasumując, w opisanej prawie ma Pan pełne prawo skorzystać ze swoich uprawnień jako kupujący, w tym żądać na podstawie art. 560 § 1 k.c. wymiany rzeczy na wolną od wady lub zwrotu ceny sprzedaży przy odstąpieniu od umowy. Sprzedawca winien umożliwić Panu skorzystanie z tego prawa, w szczególności może albo zwrócić cenę albo wymienić rzecz na wolną od wad. Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do powstrzymania realizacji odstąpienia od umowy przez kupującego, jeżeli dokonuje on pierwszy raz wymiany rzeczy na wolną od wad fizycznych. Jeżeli kupujący odstępuje skutecznie od umowy, wówczas podstawowym skutkiem takiego odstąpienia od umowy jest wzajemny zwrot świadczeń spełnionych przez strony. Kupujący obowiązany jest do zwrotu zakupionej rzeczy, natomiast obowiązek sprzedawcy obejmuje zwrot otrzymanej tytułem zawartej umowy ceny. Od chwili odstąpienia od umowy kupujący traci prawo do korzystania z rzeczy, tym samym winien zwrócić niezwłocznie rzecz sprzedawcy, a sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny. Możliwość skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne, w szczególności z odstąpienia od umowy, nie jest uzależniona od tego, czy wady są istotne. Okoliczność, czy wady są istotne czy nieistotne, ma znaczenie tylko wówczas, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana, a wady występują nadal. Jeżeli sprzedawca odmówiłby przyjęcia rzeczy po odstąpieniu od umowy przez kupującego, wówczas kupujący może wystąpić z roszczeniem do sądu o zwrot zapłaconej ceny sprzedaży, jednocześnie winien oddać rzecz sprzedawcy, a gdy ten odmówi jej przyjęcia złożyć ją do depozytu sądowego.
 
Porady prawne / pomoc prawna

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-08-30
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia, reklamacja, sprzedaż, naprawa, wymiana, odstąpienie od umowy, konsument, kupujący
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.