Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podział majątku pomiędzy byłymi konkubentami

Od dziesięciu lat razem z konkubentem mieszałam w domu zakupionym przez partnera i jego rodziców (współkredytobiorcy). Od tamtej pory dom był remontowany i wyposażany za wspólne pieniądze. Mój wkład był bardzo duży ale niestety nie mam żadnych dowodów na zakupy materiałów budowlanych, sprzętu etc. Brałam wiele kredytów, które były przeznaczane na te wydatki, niestety nie mam dowodów, że pieniądze wydałam na te remonty. Wzięłam również kredyt z banku na samochód (którego jestem współwłaścicielem). Kredyt spłaciłam sama ale był to kredyt gotówkowy bez przeznaczenia na samochód. Obecnie wyprowadziłam się od mojego partnera i w związku z powyższym, czy mam jakiekolwiek szanse żeby odzyskać chociaż część pieniędzy zainwestowanych w ten dom? Jak wygląda sytuacja z samochodem?

Obecnie w polskim systemie prawnym brak jest jakichkolwiek uregulowań dotyczących istnienia związków partnerskich, a także kwestii związanych ze współwłasnością składników majątkowych nabytych przez osoby będące w takich związkach. W przypadku nabycia majątku i finansowania określonych wydatków, stosowane są ogóle przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie współwłasności rzeczy, a w przypadku dokonywania rozliczeń – bezpodstawnego wzbogacenia.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego mamy do czynienia z nakładami poczynionymi na nieruchomość stanowiącą własność osób trzecich. W przypadku zatem nakładów poczynionych na rzecz należącą do osoby trzeciej, może istnieć kilka podstaw prawnych do zwrotu dokonanych nakładów, w zależności od okoliczności faktycznych oraz stosunku prawnego (umowa użyczenia, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.). Jeżeli jednak strony nie łączył żaden stosunek prawny, z którego wynikałby obowiązek rozliczenia poniesionych nakładów, możliwe jest wysunięcie roszczenia o zwrot nakładów na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu nie można stosować w sytuacji, strony łączył jakikolwiek stosunek prawny.

 
Z opisanego stanu faktycznego wynika, że pomiędzy stronami nie było innego stosunku umownego, stąd zasadne będzie zastosowanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Zgodnie z treścią art. 405 k.c. (kodeksu cywilnego) kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ona powstać w wyniku jego działania a nawet wbrew jego woli. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.11.1998 roku sygn. akt II CKN 58/98 potwierdził także, że może być to rezultatem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody. Przyczyna wzbogacenia nie ma zatem znaczenia, ważne jest aby wzbogacenie nastąpiło bez podstawy prawnej. Dokonanie nakładów na cudzą nieruchomość, stanowi tylko wówczas bezpodstawne wzbogacenie, gdy zubożony nie posiadał żadnego tytułu do nieruchomości. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 04.11.1980 roku sygn. akt II CR 394/80 stwierdził, że najemca, który dokonał nakładów na wynajmowaną rzecz, nie może dochodzić ich zwrotu od wynajmującego na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, lecz wyłącznie na podstawie przepisów normujących stosunki najmu; roszczenia jego z tego tytułu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 677 k.c.), niezależnie od tego czy chodzi o nakłady konieczne czy też użyteczne (ulepszenia rzeczy).
 
Należy jednak pamiętać, że o bezpodstawnym wzbogaceniu można mówić także w przypadku nieodpłatnego korzystania z cudzej rzeczy. Korzystanie z cudzej rzeczy prowadzi do wzbogacenia, bo korzystający zaoszczędza sobie wydatku, który powinien ponieść na wynajęcie rzeczy czy ustanowienie prawa rzeczowego. Stąd też w ewentualnym sporze sądowym właściciel rzeczy także może podnosić zarzut bezpodstawnego wzbogacenia, żądając odpowiedniego zmniejszenia swojego wzbogacenia.
 
 
Sprawa o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści podlega rozpoznaniu w procesie w trybie zwykłym. Pozew o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (nienależnego świadczenia) podlega opłacie stosunkowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ma charakter, co do zasady, bezterminowy. Wymagalność roszczenia zależy zatem od wezwania wzbogaconego do zwrotu (w tym przypadku do zwrotu określonej kwoty). Przedawnienie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia podlega ogólnym przepisom o przedawnieniu roszczeń cywilnych (art. 118 i nas. k.c.), przyjmuje się, że płynie od wezwania wzbogaconego do zwrotu.

Reasumując, naszym zdaniem w opisanym stanie faktycznym istnieje możliwość oparcia roszczenia na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Nie mniej jednak o zasadności roszczenia decydują w głównej mierze dowody jakie strona będzie w stanie przedstawić w procesie. Dowodem takim są oczywiście wszelkiego rodzaju dokumenty, ale za dowód mogą służyć także zeznania świadków. Może zatem Pani w tej sprawie powołać określone osoby w charakterze świadka w tej sprawie, których zeznania potwierdzą zasadność Pani roszczeń o zwrot środków poczynionych na nieruchomość. Oczywiście ostatecznie sąd orzeknie której stronie da wiarę, bo prawdopodobnie strona przeciwna będzie zaprzeczać pani twierdzeniom co do finansowania określonych nakładów. W tym zakresie decydować będą dowody, które będzie Pani w stanie przedłożyć aby udowodnić swoje twierdzenia. To na Pani jako na powodzie ciążyć będzie obowiązek wykazania faktu wzbogacenia, jego wielkość, a także udowodnienie, iż nastąpiło ono Pani kosztem. Co do samochodu to stanowi on współwłasność i może Pani żądać zniesienia współwłasności tego pojazdu. Zniesienie taki może odbyć się dobrowolnie, tj. uzgodnią Państwo komu w całości pojazd będzie przysługiwał oraz ewentualną spłatę współwłaściciela. Jeżeli nie będzie możliwości umownego zniesienia współwłasności wówczas może złożyć Pani do sądu wniosek w tym zakresie. We wniosku należy wskazać jak ma nastąpić zniesienie współwłasności, w tym wypadku komu ma zostać przysądzona własność i czy współwłaściciel ma zostać i w jakim zakresie spłacony.

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-08-01
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zniesienie współwłasności, konkubinat, konkubent, konkubina, zwrot nakładów, bezpodstawne wzbogacenie, koszty sądowe
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.