Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Jak zarejestrować pojazd bez nr VIN?

W 2006 roku kupiłem używany samochód od osoby fizycznej. W marcu 2010 roku do moich drzwi zapukała policja twierdząc, że prokuratura chce zabezpieczyć auto, gdyż prawdopodobnie ma ono przerabiane numery nadwozia. Auto zostało nam oddane w użytkowanie, nie mogłem go jednak sprzedać. W październiku byłem w laboratorium policyjnym gdzie potwierdzono, ze samochód faktycznie nie posiada oryginalnego numeru VIN (nie udało się ustalić faktycznego numeru). Potem Policja kazała czekać na pismo w prokuratury (mówili, że na ogół zostawiają stare samochody). W styczniu otrzymałem postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych z prokuratury. Samochód ma sfałszowane numery VIN, ale nie będzie dowodem gdyż nie udało się odczytać prawidłowych numerów. Samochód został mi zwrócony, gdyż prokurator zgodnie z art. 169 § 2 K.c. uznał, że działałem w dobrej wierze (posiadałem ponad 3 lata od kradzieży). Skierował jednak pismo do wydziału komunikacji, a urzędnicy uchylili decyzje o rejestracji i każą za 14 dni zwrócić dowód i tablice powołując się na art. 66 ust. 3a ustawy o ruchu drogowym. Czy mam jakąś możliwość zarejestrować ten pojazd i jak to zrobić?

Zgodnie z treścią art. 66 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne - numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy. Powyższy przepis stwierdza obowiązek posiadania przez pojazd nr VIN, przy czym w myśl art. 66a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd nie ma nadanego nr przez producenta, Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

 1. zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM";
 2. w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;
 3. odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 4. nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 5. w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu;
 6. w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;
 7. zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
 
Przepisem wykonawczym do przepisów ustawowych jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych, z dnia 16 grudnia 2003 roku. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cechy identyfikacyjnej.
 
 
Właściciel pojazdu, który występuje z wnioskiem o nadanie nr VIN powinien do wniosku dołączyć:

1). dokumenty potwierdzające, że pojazd, któremu ma być nadana cecha identyfikacyjna, jest pojazdem, któremu zgodnie z art. 66a ust. 2 ustawy może być nadana ta cecha:

 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że pojazd jest pojazdem, którego markę określa się jako "SAM", potwierdzające spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 1 ustawy,
 • dowód własności ramy, podwozia lub silnika jako potwierdzenie spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 2 ustawy,
 • dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży jako potwierdzenie spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 3 ustawy,
 • dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa potwierdzające spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 4 ustawy,
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu potwierdzające spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 5 ustawy,

2). opinię rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana;

3). dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany;

4). kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
 
 
Reasumując, w przedmiotowej sprawie właściciel pojazdu winien wystąpić z wnioskiem do właściwego Starosty, do którego załączyć powinien odpowiednie dokumenty pojazdu oraz w oryginale postanowienie prokuratora prowadzącego postepowanie w sprawie karnej potwierdzające, że nie można ustalić faktycznego nr fabrycznego, celem nabicia nowego numeru VIN. Naszym zdaniem jeżeli nie ma możliwości ustalenia oryginalnego nr VIN a tym samym nie ma możliwości ustalenia właściciela pojazdu, który go utracił w wyniku kradzieży, to nie zachodzi konieczność wystąpienia na drogę sądową w celu wydania prawomocnego orzeczenia sądowego, które ustaliłoby prawo własności pojazdu. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że w zależności od tego, który Wydział Komunikacji jest właściwy - ma dokonać czynności związanych z naniesieniem nowych numerów oraz zarejestrować pojazd - uzależnione jest czy będzie on wymagał orzeczenia sądu. W wielu przypadkach wystarczające jest jedynie postanowienie prokuratora, jednakże może się okazać, że bez orzeczenia sądu w właściwym dla Pana Wydziale Komunikacji nie uda się sprawy załatwić.  
 
 
W przypadku konieczności wydania orzeczenia sądu w sprawie ustalenia prawa własności, zgodnie z art. 609 k.p.c. winien Pan złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie zasiedzenia własności ruchomości. Sprawa toczy się w trybie nieprocesowym, a wnioskodawca winien wskazać inne zainteresowane osoby w sprawie (np. znanego mu właściciela). Jeżeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie. Ogłoszenie powinno zawierać dokładne określenie rzeczy, imię i nazwisko posiadacza rzeczy, a jeżeli chodzi o rzeczy ruchome - również jego miejsce zamieszkania. Termin wskazany w ogłoszeniu wynosi trzy miesiące. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione. Poza tym do ogłoszenia i orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku.
 
 
W opisanym stanie faktycznym sprawa o zasiedzenie nie jest sprawą skomplikowaną, winna zakończyć się w standardowym okresie, który jednakże z uwagi na konieczność ogłoszenia wynosił będzie co najmniej ok. 6 miesięcy (trzy miesiące okres samego ogłoszenia).
 
Porady prawne / pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-04-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: pojazd, nr VIN, nr nadwozia, rejestracja pojazdów, zatarcie nr, zasiedzenie rzeczy ruchomej, zasiedzenie, własność, nabycie własności
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.