Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zakres umowy gwarancji

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej została podpisana umowa z innym przedsiębiorcą na wykonanie usługi (wykonanie sieci komputerowej). W umowie zostało określone, iż wykonawca udziela 2 letniej gwarancji na sieć komputerową. Po wykonaniu usługi została dostarczona karta gwarancyjna wraz z ogólnymi warunkami gwarancji, w której jest uszczegółowione, m.in. terminy realizacji, obciążenie kosztami za niezasadne wezwanie gwarancyjne, gdzie koszty dojazdu pokrywa Zamawiający powyżej 100 km itd. Zamawiający stoi na stanowisku, iż wiąże nas tylko umowa, a ponieważ nie są w niej uszczegółowione warunki gwarancji, to wszystkie koszty dojazdu, czy też nieuzasadnionego wezwania pokrywa Wykonawca. Czy faktycznie tylko umowa jest wiążąca?

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z umową o dzieło. Zasadniczo przy umowie o dzieło stosuje się przepisy o rękojmi za wady fizyczne. Zgodnie z treścią art. 638 k.c. do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Przepisy umowy o dzieło nie zawierają żadnych uregulowań w zakresie gwarancji. Jeżeli jednak wykonawca udzielił takiej gwarancji zgodnie ze swobodą zawierania umów, należy wówczas w tym zakresie stosować odpowiednio przepisy dotyczące gwarancji przy umowie sprzedaży. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 kwietnia 1986 roku sygn. akt CR 16/86 stwierdzając, że do gwarancji udzielonej zamawiającemu dzieło przez przyjmującego zamówienie mają w braku odmiennej umowy zastosowanie w drodze analogii przepisy normujące gwarancję przy sprzedaży.

 
Dokument gwarancji
W myśl art. 577 § 1 k.c. w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Gwarancja może przybrać zarówno postać odrębnego dokumentu gwarancyjnego jak również zostać zamieszczona w samej umowie o dzieło. Gwarancja jest udzielana dobrowolnie, jej treść formułuje gwarant, zamawiający zaś przez przyjęcie dokumentu gwarancyjnego wyraża zgodę na zawarte w nim warunki gwarancji, które zasadniczo mogą odbiegać od regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 kwietnia 2004 roku sygn. akt I CK 599/03, umowa gwarancji jakości może ograniczyć obowiązki gwaranta do naprawy rzeczy i wyłączyć możliwość żądania wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad.
 
 
Treść gwarancji
Treść gwarancji określa gwarant indywidualnie za zgodą kupującego, a kupujący nie musi godzić się na udzielenie mu gwarancji, a więc na coś więcej niż przewiduje sama umowa sprzedaży. Przyjmując gwarancję, czy to producenta, czy też sprzedawcy, kupujący zawiera z nim umowę dodatkową o treści opisanej w dokumencie gwarancji. O zakresie gwarancji decydować zatem będą postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji, gdzie strony ustaliły warunki udzielenia gwarancji. Należy zaznaczyć, że gwarant nie musi być stroną samej umowy, z punktu widzenia jego odpowiedzialności istotne są postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji. Zgodnie z art. 557 k.c., zasadniczymi obowiązkami gwaranta jest usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad. Poza wskazanymi powyżej uprawnieniami gwarant może być obciążany w dokumencie gwarancyjnym dalszymi obowiązkami, także analogicznymi do uprawnień z tytułu rękojmi.
Strony mogą przyznać kupującemu roszczenie gwarancyjne w mniejszym zakresie, aniżeli wynika to z przepisów o gwarancji. Udzielenie gwarancji tylko do bezpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonych części nie przekracza granic, swobody stron w kształtowaniu stosunku prawnego określonych w art. 3531 k.c. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.02.2003 roku sygn. akt I ACa 850/02).
 
 
Reasumując, z powyższych zapisów wynika jednoznacznie, że w przypadku zawarcia dodatkowej umowy gwarancji strony są związane jej postanowieniami. W zakresie swobody kontraktowania możliwe jest w dokumencie gwarancji określenie jej warunków nawet w sposób odmienny od kodeksowego. Koniecznym elementem jest aby oprócz wydania dokumentu gwarancyjnego przez gwaranta, druga strona wyraziła zgodę na warunki zawarte w gwarancji poprzez jej potwierdzenie (podpisanie). Umowa gwarancyjna w opisanym stanie faktycznym będzie wiążąca tylko wówczas gdy została ona potwierdzona przez obie strony.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.