Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odpowiedzialność za nielegalny pobór prądu

W grudniu była kontrola z zakładu energetycznego, okazało się, ze był nielegalny pobór prądu. Został sporządzony przez pracownika protokół, który ja podpisałam. Następnie została naliczona kara obciążająca mnie. Mieszkanie w którym była przeprowadzona kontrola należy do właściciela, który zmarł w październiku ub. roku. Ja jestem osobą obcą, zatrzymującą się w tym mieszkaniu od czasu do czasu. Sama napisałam pismo do zakładu energetycznego wyjaśniającą tą sytuację, Dostałam odpowiedz, że ponieważ podpisałam protokół i nie wniosłam wtedy żadnych zastrzeżeń w ciągu 7 dni, to moja reklamacja nie zostaje uwzględniona. Podpisałam protokół bo byłam bardzo zdenerwowana zaistniałą sytuacją.

Zgodnie z  § 42 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego wynika, że zakład energetyczny rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie między stronami określono inny termin, z wyłączeniem spraw określonych w pkt. 9, które są rozpatrywane w terminie 14 dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów. Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że zakład energetyczny nie może nie rozpatrzyć reklamacji odbiorcy. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Pani nie jest stroną zawartej umowy o dostarczanie energii elektrycznej, ani nie jest Pani zameldowana w przedmiotowym mieszkaniu. Nie jest Pani zatem w żaden sposób uprawniona do rozliczania pobranej energii ani do składania oświadczeń woli w tym zakresie (chyba, że jest Pani spadkobiercą zmarłego właściciela mieszkania). Tym samym zakład energetyczny nie mógł ani odbierać od Pani oświadczeń woli co do poboru energii, a tym samym obciążać Panią kosztami takiego poboru.

 
Jak wynika z treści art. 57 ust. 1 pkt. 1 Prawa energetycznego w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii, przedsiębiorstwo energetyczne może pobierać od odbiorcy, a w przypadku, gdy pobór paliw lub energii nastąpił bez zawarcia umowy, może pobierać od osoby lub osób nielegalnie pobierających paliwa lub energię opłatę w wysokości określonej w taryfie, chyba że nielegalne pobieranie paliw lub energii wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą odbiorca nie ponosi odpowiedzialności albo zgodnie z pkt. 2 tego przepisu dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 
W przypadku nielegalnego poboru energii zakład energetyczny ma prawo do pobrania opłaty wynikającej z taryfy, ale może również zamiast opłaty taryfowej dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy z nielegalnym poborem energii związane są inne szkody, których sama opłata taryfowa mogłaby nie wyrównać. Artykuł 57 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. Nr 153 z 2003 r., poz. 1504 ze zm.) wprowadza zatem szczególny rodzaj odszkodowania obciążającego odbiorcę względem dostawcy oraz szczególny sposób obliczenia wysokości tego odszkodowania. Wystawienie rachunku dotyczącego tego rodzaju należności nie następuje w drodze decyzji administracyjnej, a wysokość należności nie wynika wprost z ustawy.
 
 
Do zastosowania ryczałtowego sposobu obliczenia należności za energię elektryczną wystarcza taki stan, w którym istnieje możliwość nielegalnego poboru tej energii. Nie jest natomiast potrzebny dowód, że pobór energii rzeczywiście nastąpił. Z dniem 4 października 1997 r. (data wejścia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne) zakład energetyczny może poszukiwać zaspokojenia swej należności za nielegalny pobór energii w trybie procesu cywilnego w formie powództwa o odszkodowanie, bądź w trybie egzekucji administracyjnej. Nie wpływa to na dopuszczalność powództwa o ustalenie, że należność ta nie istnieje.
W razie cywilnoprawnego sporu między dłużnikiem i wierzycielem brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że ten spór może rozstrzygnąć skutecznie wierzyciel jakim jest zakład energetyczny, nie wyposażony w uprawnienia władcze.
 
 
Z powyższych przepisów wynika, że prawo do żądania opłaty związanej z nielegalnym poborem energii elektrycznej w wysokości określonej w taryfie, przysługuje zakładowi energetycznemu w przypadku gdy zawarta jest umowa o dostarczanie energii – od odbiorcy (strony tej umowy. W przypadku śmierci takiej osoby, w jej prawa i obowiązki wchodzą jej spadkobiercy (ustawowi i testamentowi) i to na nich przechodzą wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, a co za tym idzie także ewentualne zadłużenie z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej. W sytuacji jednak, gdy umowa taka nie jest zawarta (np. wygasła w skutek śmierci), wówczas za ten nielegalny pobór energii elektrycznej odpowiedzialna jest osoba nielegalnie pobierająca energię elektryczną. Z tego też powodu, jeżeli nie zachodzą powyżej określone warunki, zakład energetyczny nie może Pani obciążyć kosztami związanymi z nielegalnym poborem energii elektrycznej. Jeżeli zakład energetyczny nie będzie chciał rozpatrzyć Pani reklamacji lub będzie stał na swoim stanowisku, może zwrócić się Pani do powiatowego rzecznika praw konsumentów, z wnioskiem o udzielenie pomocy i skargą na zakład energetyczny.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-02-12
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: nielegalny pobór, prąd, energia elektryczna, kradzież, zakład energetyczny, prawo energetyczne, reklamacja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.