Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zastaw rejestrowy

Kiedy i w jakim przypadku można ustanowić zastaw rejestrowy i na jakich przedmiotach?

Zastaw rejestrowy jest prawem rzeczowym ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności, przy czym zabezpieczenie to odnosi się do rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych. Zastaw rejestrowy posiada pewne podobieństwa do zabezpieczenia jakim jest hipoteka na nieruchomości. Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Przy zastawie wyróżniamy dwie strony – Zastawnika czyli Wierzyciela, którego wierzytelność została zabezpieczona oraz Zastawcę - osoba uprawniona do rozporządzania przedmiotem zastawu i obciążającą ten przedmiot. Zastaw powszechnie stosowany jest w sektorze bankowym i służy zabezpieczeniu udzielonego kredytu, w szczególności powszechnie stosowany jest przy kredytach samochodowych. Zastaw rejestrowy nie wymaga wydania rzeczy Zastawnikowi, pozostaje ona nadal we wladaniu Zastawcy, zamiast tego wymagane jest jedynie wpisanie zastawu do specjalnego rejestru, stąd też nazwa - zastaw rejestrowy. Zastawnikiem nie może być jednak każdy podmiot. Zgodnie z art.1 ustawy o zastawie rejestrowym, zastaw może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności następujących podmiotów:

 1. Skarbu Państwa i innej państwowej osoby prawnej,
 2. gminy, związku międzygminnego (związku komunalnego) i innej komunalnej osoby prawnej,
 3. banku krajowego,
 4. banku zagranicznego,
 5. osoby prawnej, której celem określonym w ustawie jest udzielanie pożyczek i kredytów,
 6. międzynarodowej organizacji finansowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska,
 7. innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa ograniczył w ten sposób krąg podmiotów, których wierzytelności mogą być zabezpieczone zastawem rejestrowym, gdyż ustawodawca enumeratywnie wyszczególnił podmioty uprawnione do zabezpieczania wierzytelności zastawem rejestrowym. Ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności innego podmiotu niż wskazany ustawie będzie z mocy prawa bezskuteczne. Również ustawa wskazuje na przedmioty, które mogą zostać obciążone zastawem rejestrowym. Według art. 7 ustawy mogą to być rzeczy ruchome, z wyjątkiem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego, a także prawa majątkowe, jeżeli są zbywalne. W szczególności zastawem rejestrowym można obciążyć:

 1. rzeczy oznaczone co do tożsamości,
 2. rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku,
 3. zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny,
 4. wierzytelności,
 5. prawa na dobrach niematerialnych,
 6. prawa z papierów wartościowych.

Zastaw rejestrowy może obejmować także rzeczy lub prawa, które zastawca nabędzie dopiero w przyszłości. W takim przypadku obciążenie tych rzeczy lub praw zastawem rejestrowym staje się skuteczne z chwilą ich nabycia przez zastawcę. W przeciwieństwie do podmiotów uprawnionych do zabezpieczenia wierzytelności zastawem rejestrowym, mamy w stosunku do przedmiotów jedynie przykładowe podanie przez ustawodawcę, co może stanowić przedmiot zastawu rejestrowego, zatem dopuszczalne są także obciążenia zastawem rejestrowym innych nie wymienionych w ustawie przedmiotów lub praw. Na uwagę zasługuje fakt, iż ustawa przewiduje także możliwość obciążenia zastawem zbioru rzeczy stanowiących całość gospodarczą a nie odrębnie poszczególnych rzeczy tworzących zbiór (np. zastaw rejestrowy może zostać ustanowiony na całym majaku ruchomym przedsiębiorstwa).

Zaspokojenie zastawnika następować może nie tylko w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, ale - o ile umowa zastawnicza to przewiduje – także poprzez przejęcie przez zastawnika na własność przedmiotu zastawu, sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzanego przez notariusza lub komornika na podstawie uproszczonej procedury, zaspokojenie z dochodu jaki przynosi przedsiębiorstwo zastawnika, w którego skład wchodzi przedmiot zastawu, zaspokojenie z czynszu wydzierżawionego na wniosek zastawnika przedsiębiorstwa zastawcy.

Porady prawne / Pomoc prawna
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-05-08
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo finansowe, Majątek i pieniądze
Słowa kluczowe: zastaw, zastaw rejestrowy, cywilne prawo, cywilne postępowanie, zabezpieczenie roszczeń, zabezpieczenie wierzytelności
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.