Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

Kategoria: Prawo cywilne

Prowadzę działalność gospodarcza, ale z powodu kryzysu moje średnie miesięczne dochody za ostatnie 3 lata wynoszą ok. 350 zł brutto. Na utrzymaniu mam także córkę. Ostatnim wyrokiem, miesiąc temu sąd rodzinny nałożył na mnie alimenty po 350 zł na inne dziecko, z datą wsteczną od 2009 roku. Złożyłam apelacje, ale z uwagi na to ze wyrok ma klauzule wykonalności komornik zablokował moje konta bankowe, w tym konto firmowe. To uniemożliwia mi zarobkowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (w tym odprowadzanie ZUS i podatków). Czy w tej sytuacji mam zawiesić działalność gospodarcza i zostać bez pracy? Czy komornik ma do tego prawo aby pozbawić mnie jedynego źródła zarobku? Jak to się ma do obowiązku alimentacyjnego, czy rodzic może wnioskować o zawieszenie lub zmniejszenie kwoty alimentów?

Zgodnie z treścią art. 333 § 1 pkt. 1 k.p.c. sąd z urzędu nadaje wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące. Wyrok ten stanowi podstawę do zlecenia komornikowi przez wierzyciela wszczęcia postępowania zabezpieczającego. Należy zaznaczyć, że komornik działa na podstawie tytułu egzekucyjnego lub wykonawczego, w zakresie wskazanym przez wierzyciela we wniosku o zabezpieczenie lub egzekucję. Skoro wierzyciel wskazał komornikowi jako sposób przeprowadzenia zabezpieczenia zajęcie środków na rachunku bankowym dłużnika, komornik nie może od takiego zajęcia odstąpić. Dłużnik w takim przypadku może jedynie zwrócić się do wierzyciela o odstąpienie od zajęcia tłumacząc niezasadność egzekucji. Jeżeli komornik dokonałby zajęcia w sprzeczności z przepisami postępowania, wówczas dłużnik może w terminie 7 dni od dokonania takiej czynności złożyć do sądu skargę na czynności komornika.
 
Może Pani także wnosić do sądu o zmianę rygoru natychmiastowej wykonalności. Jak wskazuje treść art. 337 k.p.c. natychmiastowa wykonalność wyroku wygasa z chwilą ogłoszenia, a jeżeli nie było ogłoszenia, z chwilą podpisania sentencji orzeczenia zmieniającego albo uchylającego wyrok lub postanowienie o natychmiastowej wykonalności wyroku - w takim zakresie, w jakim nastąpiła zmiana lub uchylenie. Oznacza to, że może Pani skierować do sądu odwoławczego wniosek o zmianę orzeczenia w zakresie natychmiastowej wykonalności (zmiana taka może zostać dokonana jeszcze przed rozpoznaniem apelacji), wskazując na fakt, iż w wyniku zajęcia nie ma Pani środków do życia oraz nie może Pani prowadzić działalności gospodarczej i regulować należności publicznoprawnych.
 
Niestety w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nie obowiązują przepisy dotyczące ochrony płacy minimalnej a także ograniczenia zajęcia rachunku bankowego. Zgodnie z art. 54 ust. 1 Prawa bankowego, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Powyższe oznacza, że organ egzekucyjny nie może dokonać zajęcia tych środków (należy zaznaczyć, że liczone są tu wpływy, czyli po przekroczeniu wartości posiadanych środków na rachunku oraz wpłat, licząc od chwili zajęcia przekroczą wartość trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to wszystkie następnie wpływające środki podlegać będą zajęciu). Należy zaznaczyć, że zajęcie rachunku bankowego co do zasady nie dotyczy sytuacji, gdy na rachunku występuje saldo debetowe, gdyż zajęcie rachunku bankowego nie może w tym zakresie powodować zajęcia wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu w rachunku. Komornik może jednak zająć również w tym zakresie środki, jeżeli dokona zajęcia wierzytelności z tytułu takiej umowy z bankiem.
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym może Pani złożyć wniosek do sądu odwoławczego w postępowaniu zabezpieczającym o zmianę orzeczenia w zakresie w jakim nadaje ono rygor natychmiastowej wykonalności lub zwrócić się do wierzyciela o zwolnienie spod egzekucji rachunku bankowego, wskazując na fakt, iż środki zgromadzone na rachunku są Pani niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Z opisu stanu faktycznego naszym zdaniem nie zachodzą okoliczności do wnoszenia skargi na czynności komornika, albowiem wykonuje on wniosek wierzyciela na podstawie tytułu, który podlega wykonaniu.   
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-11-25
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.