Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wydanie nieruchomości oraz roszczenie uzupełniające o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: windykacja

W 2008 roku nabyłem nieruchomość, której część około 250 m2 była zajęta przez sąsiada Wznowienie granic potwierdziło tą sytuację, a sąsiad zobowiązał się do uregulowania sprawy. Niestety po przygotowaniu przeze mnie propozycji sąsiad oświadczył, że nie zamierza nic robić. Moją odpowiedzią było pismo, w którym przedstawiłem odpis z księgi wieczystej, mapkę geodezyjną z zaznaczaną zajętą częścią nieruchomości oraz zażądałem wydania własności, a do czasu wydania własności zażądałem czynszu w wysokości 20 zł za m2. Odpowiedzią było pismo prawnika sąsiada, który wystąpił z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości. W sądzie sąsiad sprawę przegrał. Od mojego pisma o wydanie własności do przesunięcia ogrodzenia minęło 26 miesięcy a na żądanie zapłaty otrzymałem odpowiedź, że on dbał o moją własność. Bardzo proszę o odpowiedź w jaki sposób mam uzyskać zapłatę jakiej zażądałem i czy jest konieczne obniżenie tej stawki przeze mnie.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Pana sąsiad był posiadaczem określonej części nieruchomości stanowiącej Pana własność. Roszczenie wobec takiej osoby, związane z korzystaniem przez nią z nieruchomości uzależnione jest m. In. od tego czy osoba ta pozostawała w dobrej czy w złej wierze korzystając z nieruchomości. Ja wynika z treści art. 224 § 1 k.c. tylko samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub jej utratę. Nabywa on także własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne. Dopiero od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył. Natomiast jeżeli samoistny posiadacz jest w złej wierze względem właściciela, wówczas jego obowiązki są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Oznacza to, że jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy przez cały okres gdy rzecz ta znajdowała się w jego posiadaniu i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Ponadto w takim przypadku samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał.
 
Reasumując, jeżeli zatem na Pana wezwanie sąsiad nie chcę wydać Panu zajętej nieruchomości, na podstawie art. 222 § 1 k.c. jako właściciel może Pan skierować powództwo do sądu o wydanie nieruchomości (powództwo windykacyjne). W powództwie tym może Pan wystąpić z roszczeniem uzupełniającym o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Wysokość takiego roszczenia winna się opierać na wyliczeniu, które uwzględniają stawki rynkowe. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 06.10.2006 roku sygn. akt V CSK 192/06 stwierdził, że wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 224 § 2 k.c., powinna odpowiadać stawkom za korzystanie z rzeczy określonego rodzaju, biorąc pod uwagę ceny występujące na rynku. W toku postępowania ustalającego to roszczenie, konieczne będzie zatem powołanie biegłego sądowego, który sporządzi opinię w tej sprawie ustalając wysokość stawki za korzystanie z rzeczy. Konieczne będzie także ustalenie czy sąsiad pozostawał w złej wierze, ewentualnie od jakiego czasu. Według powszechnie akceptowanego poglądu w dobrej wierze jest taki posiadacz, który ma uzasadnione okolicznościami przekonanie, że służy mu prawo, które faktycznie wykonuje. Wskazuje się, że dobrą wiarę wyłącza nie tylko pozytywna wiadomość o braku uprawnienia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 07.11.1996 roku sygn. akt I ACr 288/96, dobra wiara posiadacza istnieje wtedy gdy posiadacz jest przekonany, że posiada rzecz zgodnie z przysługującym mu prawem, a to jego przekonanie uzasadnione jest okolicznościami danego przypadku, przy czym dobrą wiarę wyłącza nie tylko pozytywna wiadomość o braku uprawnienia ale i brak wiadomości spowodowany niedbalstwem.
Naszym zdaniem nie może budzić wątpliwości, że zła wiara występuje z całą pewnością od chwili prawomocnego rozstrzygnięcia sądu oddalającego wniosek o zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości. Nie mniej jednak można także w zależności od okoliczności rozciągnąć ją także na okres wcześniejszy, tj. od chwili wezwania posiadacza do wydania nieruchomości. Jednakże wcześniejsze ustalenie tej złej wiary zależeć będzie od ustaleń dokonanych przez sąd.  
Kierując powództwo do sądu konieczne będzie uiszczenie opłaty sądowej, która stanowi 5% wartości przedmiotu sporu. Nadto w razie złożenia wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, strona, która wnosi o taki dowód zobowiązana będzie do uiszczenia zaliczki na wynagrodzenie biegłego, która jak wynika z naszego doświadczenia może wynosić ok. 1.000 - 2.000 zł.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne / Pomoc prawna
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-09-19
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: windykacja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.