Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Jak na drodze sądowej odzyskać pożyczkę?

W listopadzie 2009 roku mąż pożyczył koledze kwotę 2.000 zł. Niestety nie spisał z nim żadnej umowy. Kolega zobowiązał się spłacić pieniądze do końca 2009 roku. Niestety ciągle zwlekał z oddaniem długu. W kwietniu tego roku podpisał oświadczenie o uznaniu długu i zobowiązał się w nim spłacić dług do połowy roku. Niestety do dnia dzisiejszego pieniędzy nie spłacił, tłumaczy się ciężką sytuacją finansową. Co możemy w tej sytuacji zrobić, jaka jest droga prawna odzyskania pieniędzy?

W opisanym stanie faktycznym w pierwszej kolejności należy wystąpić z pisemnym wezwaniem dłużnika do zapłaty, zakreślając mu odpowiedni termin do dokonania dobrowolnej wpłaty. Wezwanie takie najlepiej jest wysłać listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub doręczyć osobiście za pokwitowaniem odbioru (dla celów dowodowych). Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w takim wezwaniu, można sporządzić pozew i złożyć go w Sądzie Rejonowym (właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania dłużnika). Zgodnie z art. 5051 pkt. 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), w przypadku dochodzenia roszczenia wynikającego z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym, co oznacza, że pozew należy sporządzić na formularzu urzędowym. W przypadku roszczeń pieniężnych w pozwie można żądać wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wówczas sąd jeżeli z załączonych dokumentów wynika zasadność roszczenia wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym (bez przeprowadzenia rozprawy).
W nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd nakazuje pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. W pozwie należy przytoczyć wszystkie dowody oraz załączyć w oryginale dokumenty mające stanowić dowód w sprawie. Do pozwu należy załączyć także odpis samego pozwu oraz wszystkich załączników.
Przy wnoszeniu pozwu należy uiścić opłatę sądową.  W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:
1)     do 2 000 złotych – 30 złotych;
2)     ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych – 100 złotych;
3)     ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych – 250 złotych;
4)     ponad 7 500 złotych – 300 złotych.
Po uzyskaniu nakazu zapłaty i po jego uprawomocnieniu się (pozwany może złożyć sprzeciw po doręczeniu mu nakazu, wówczas spraw kierowana jest do rozpoznania w postępowaniu zwykłym), nakaz zapłaty stanowi tytuł wykonawczy, który stanowi podstawę do skierowania wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji.
Niezależnie od powyższego postępowania upominawczego, w pozwie można także zażądać wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zgodnie z art. 485 § 1 pkt. 3 k.p.c. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu. Nakaz taki jest o tyle korzystniejszy niż nakaz wydany w postępowaniu upominawczym, że stanowi on tytuł do zabezpieczenia roszczenia (można przed jego uprawomocnieniem się złożyć wniosek do komornika o zabezpieczenie roszczenia), a także przy wyższych wartościach dochodzonych opłata sądowa od pozwu stanowi czwartą część opłaty podstawowej, jednakże nie mniej niż 30 zł.
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym zasadnym będzie sporządzenie pozwu na formularzu urzędowym i żądanie wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.   
Porady prawne / Pomoc prawna
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY
Na koniec chcemy zaznaczyć, że Kancelaria Adwokacka może przyjąć sprawę dochodzenia na drodze prawnej (więcej szczegółów - http://www.serwisprawa.pl/zlec-sprawe-adwokatowi). Procedura wygląda w ten sposób, że po nadesłniu nam posiadanych dokumentów wraz z podpisaną z nami umową oraz pełnomocnictwem, przystępujemy do działań windykacyjnych. W pierwszej kolejności przygotowujemy wezwanie do zapłaty z naszej Kancelarii Adwokackiej, a następnie pozew, który kierujemy do sądu, celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.  Koszty takiego postępowania po stronie klienta to ok. 50 zł (koszty opłat skarbowych, kancelaryjnych) oraz właściwa opłata sądowa (5% wartości przedmiotu sporu ale nie mniej niż 30 zł). Na tym etapie klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wynagrodzeniem Kancelarii, chyba żeby dłużnik dokonałby dobrowolnej wpłaty. Jeżeli dłużnik mimo wydania nakazu zapłaty nie dokona spłaty długu, Kancelaria kieruje sprawę do Kancelarii Komorniczej. Koszt postępowania egzekucyjnego to ok. 100 zł (zaliczka na poszukiwanie majątku dłużnika).  
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-09-01
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Procedura sądowa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.