Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Brak współdziałania inwestora przy realizacji umowy o roboty budowlane

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: budowlane prawo

Prowadzę działalność gospodarczą i w styczniu 2010 roku podpisałem umowę o wykonanie prac budowlanych. Zakończenie prac miało nastąpić do końca marca 2010 roku. Pomimo moich telefonów generalny wykonawca nie dostarczał materiałów lub przysyłał materiał niekompletny, co uniemożliwiało wykonanie prac w terminie i naraziło mnie na koszty (transport, noclegi, wyżywienie oraz płace dla pracowników). Rozwiązałem umowę z generalnym wykonawcą, aby nie ponosić dodatkowych kosztów. Większość prac została wykonana, na tyle na ile pozwalały dostarczone materiały. Na dowód mam dokumentację fotograficzną, świadków. Generalny wykonawca zarzuca mi, że nie wykonałem prac do dnia końca marca i żąda zapłaty 10.000 zł w terminie 3 dni, a w razie nie zapłacenia odda sprawę do sądu (dodam, ze zapłata za wykonane prace następowały etapami i nie nastąpiło całkowite rozliczenie). Ja ze swej strony wysłałem pismo z odmową zapłaty takiej kwoty i zaproponowałem kwotę 5.000 zł, lecz odpowiedzi nie dostałem. Co mam w takiej sytuacji zrobić i na jakie paragrafy mogę się powołać w razie sprawy sądowej.

W opisanym stanie faktycznym, nie pozostaje nic innego jak kwestionowanie obowiązku uiszczenia zapłaty, a w razie wytoczenia sporu obrona swoich racji przed sądem. Jeżeli jest Pan w stanie uznać część roszczenia może Pan zapłacić je na rachunek generalnego wykonawcy aby ewentualnie zmniejszyć wartość przedmiotu sporu w postępowaniu sądowym (a tym samym także w razie przegranej koszty sądowe).
Zasadniczo zgodnie z treścią art. 651 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Dla celów dowodowych zawiadomienie takie winno być stwierdzone pismem, co wynika z treści art. 74 k.c. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26.06.2008 roku sygn. akt II CSK 101/08 obowiązek wykonawcy określony należy rozumieć w ten sposób, iż musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub o tym, że realizacja robót zgodnie z dostarczonym projektem spowoduje powstanie obiektu wadliwego. To samo dotyczy wydłużenia terminu wykonania obiektu.
Przy realizacji umowy o roboty budowlane, jednym z ważniejszych elementów jest sporządzanie odbioru wykonanych prac. Wykonawca winien po zakończeniu prac budowlanych żądać aby zostały one odebrane, w tym celu może wezwać inwestora (lub generalnego wykonawcę) do ich odbioru. Także w myśl art. 654 k.c. w braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym naszym zdaniem winien Pan podnosić, że do opóźnienia w wykonaniu prac doszło nie z Pana winy, tylko z uwagi na brak współdziałania. W szczególności może Pan powołać się na treść art. 354 § 2 k.c. który nakłada na wierzyciela obowiązek współdziałania przy wykonaniu zobowiązania. Przepis ten nie określa skutków prawnych niewykonania przez wierzyciela obowiązku współdziałania, jednakże brak takiego współdziałania będzie kwalifikowana jako zwłoka wierzyciela, ze skutkami określonymi w art. 486 § 1 k.c., polegającymi przede wszystkim na obowiązku naprawienia szkody jaką dłużnik poniósł. Ponadto, każdy przypadek braku niezbędnego współdziałania wierzyciela wyłącza możliwość uznania opóźnienia w spełnieniu świadczenia za zwłokę dłużnika, opóźnienie następuje tu bowiem z przyczyn, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 476 k.c..
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-06-26
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: budowlane prawo
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.