Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podrabianie produktów innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

Wykonuję produkty z branży zdobnictwa artystycznego na indywidualne zamówienia. Znalazłem zdjęcie podobnego produktu (mam 100% pewności) na opakowaniu przedmiotu innej firmy. Wzór został wykorzystany bez mojej wiedzy i zgody. Wzór nie jest przeze mnie opatentowany. Dodam, że w wyniku tej sytuacji nie poniosłem żadnych strat, nie wpłynęło to w żaden sposób na mój wizerunek. Czy przysługuje mi z tego tytułu jakieś odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku mojej pracy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej u.z.n.k.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W szczególności za czyn nieuczciwej konkurencji uważane jest naśladownictwo produktów oraz nieuczciwa lub zakazana reklama. Na podstawie tego przepisu przyznana zostaje generalna ochrona interesów przedsiębiorcy i klienta, przy czym wystarczające do zastosowania tej ochrony jest wystąpienie samego zagrożenia tych interesów. Niewątpliwie jest sprzeczne z dobrym obyczajem takie działanie, które jest pasożytnicze wobec innego uczestnika rynku. Za takie może być uznane odwołanie się do towaru konkurenta w tym tylko celu, aby stworzyć przekonanie, że towar własny jest co najmniej tak dobry jak konkurenta. Wykorzystanie cudzej renomy może nastąpić poprzez odwołanie się nie tylko do cudzego znaku towarowego, ale nawet formy opakowania. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.
 
Nie stanowi natomiast czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt. Na oznaczenie produktu składają się zarówno znak towarowy, jak i inne cechy produktu, w tym kształt, forma, kolorystyka, sposób rozmieszczenia elementów graficznych.
 
Zgodnie zatem z art. 13 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladownictwo gotowego produktu, polegające na kopiowaniu za pomocą technicznych środków reprodukcji zewnętrznej postaci produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Z przepisu tego wynika przede wszystkim, że nie wprowadza on generalnego zakazu naśladownictwa, bowiem zabronione jest tylko takie, które może rodzić ryzyko konfuzji. Nawet zatem wierne, "niewolnicze" naśladownictwo nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli przesłanka ta nie jest spełniona[1].  Niewątpliwie jednak ocena, czy zachodzi możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, musi być poprzedzona oceną, czy rzeczywiście mamy do czynienia z naśladownictwem gotowego produktu. Wbrew zarzutom skarżącego, ocena Sądu Apelacyjnego w tym zakresie jest trafna[2]
 
 
Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który w wyroku z dnia 25 września 2007 roku sygn. akt I ACa 618/07 stwierdził, że dla uznania danego czynu za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest wystarczające stwierdzenie, że ma miejsce naśladowanie gotowego produktu, ale konieczne jest ustalenie, że może ono wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu; przesłanką uznania naśladownictwa za czyn nieuczciwej konkurencji jest więc wprowadzenie w błąd tych klientów, którzy są i mogą być nabywcami tego gotowego produktu, który jest przedmiotem naśladownictwa. Deliktem nie jest zatem każda postać naśladownictwa, lecz tylko tzw. niewolnicze naśladownictwo, obejmujące takie przypadki wiernego naśladownictwa (kopiowania zewnętrznej postaci produktu), w których dla przeciętnego odbiorcy nie jest możliwe odróżnienie kopii od oryginału. W celu stwierdzenia tego rodzaju naśladownictwa nie jest konieczna tożsamość postaci produktu naśladującego z oryginałem. Wystarczające jest podobieństwo na tyle wysokie, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wrażenia nie odróżnia wyrobu naśladującego od wyrobu oryginalnego.
 
 
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
 1. zaniechania niedozwolonych działań;
 2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
 5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
 6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony
Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.
 
Reasumując w opisanym stanie faktycznym, można rozważać czy nie zachodzi w tym przypadku działanie polegające na nieuczciwej konkurencji. Ponadto należy zaznaczyć, że przedsiębiorca aby mógł korzystać z powyższych uprawnień, nie musi ponieść szkody, wystarczające jest aby jego interes został zagrożony. Także naśladownictwo nie musi się wiązać z żadną rejestracją produktu lub znaku towarowego, wystarczające jest aby wprowadzało ono klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne / Pomoc prawna

 


[1] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 roku sygn. akt I CKN 1319/00
[2] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008 roku sygn. akt II CSK 363/07
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-05-23
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja, zakaz konkurencji, przedsiębiorca, podrabianie produktów, własność przemysłowa, konkurencja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.