Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Każdy ze spadkobierców uprawniony jest do współposiadania rzeczy wchodzących w skład niepodzielonego spadku

W jaki sposób wyegzekwować wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkaniowego wynajmowanego na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony zawartej przez jednego ze spadkobierców (1/4 spadku w prawomocnym wyroku sądu). Umowa zawarta została przed orzeczeniem wyroku sądu. W jaki sposób wyegzekwować spłatę 3/4 części pobieranego czynszu przez jednego ze spadkobierców na rzecz trójki pozostałych spadkobierców od czasu uprawomocnienia się wyroku sądu? W jaki sposób wyegzekwować możliwość wejścia do najmowanego mieszkania trójce spadkobierców?

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Oznacza to, że wszyscy spadkobiercy mają prawo do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej. Jeżeli jeden ze spadkobierców uniemożliwia korzystanie z własności rzeczy wchodzących w skład niepodzielonego spadku, pozostałym spadkobiercom służy roszczenie windykacyjne. Zgodnie z art. 222 § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. W tym przypadku należy wnieść do Sądu wniosek o ochronę posiadania, w którym pozostali współwłaściciele mogą żądać aby zostało wydane orzeczenie o korzystaniu z rzeczy oraz umożliwienie pozostałym współwłaścicielom wprowadzenie ich we współposiadanie.  
 
 
W przypadku gdy jeden ze spadkobierców zajmuje lokal mieszkalny, wchodzący w skład spadku, to raczej nie mamy w tym przypadku do czynienia z najmem lokalu, zwłaszcza w sytuacji gdy lokal wchodzący w skład spadku nie podlegał jeszcze działowi spadku. W takim przypadku jeden ze spadkobierców jest współwłaścicielem. Jak stanowi art. 1035 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów tytułu VIII k.c. – Wspólność majątku spadkowego i dział spadku. Jeżeli jednak jeden ze spadkobierców zawarł taką umowę najmu z osobą trzecią, to zgodnie z treścią art. 199 k.c. lub 201 k.c. do czynności rozporządzenia rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda wszystkich (czynności przekraczające zwykły zarząd) lub większości współwłaścicieli (czynności. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.
 
 
Czynności prawne dokonane bez zachowania wymagań z art. 199 k.c. (a zatem bez koniecznej zgody wszystkich współwłaścicieli lub stosownego orzeczenia sądu), czy z art. 201 k.c. (bez zgody większości współwłaścicieli lub zastępującego ją upoważnienia sądu) są bezwzględnie nieważne, nie mogą być później potwierdzone przez innych współwłaścicieli, a ich ewentualne skutki mogą powstać jedynie w granicach ochrony osób trzecich działających w dobrej wierze tj. w zakresie art. 169 k.c., art. 170 k.c[1]. Z tego też względu umowa najmu zawarta tylko przez jednego ze współwłaścicieli nie tylko jest nieważna ale nie może też stać się ważna. Z tego też względu osoba najemcy, która zawarła taką umowę zajmuje lokal bez tytułu pranego.
 
 
Zgodnie z art. 207 k.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli korzysta z nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanych z tego tytułu korzyści[2]. Każdy ze współwłaścicieli może zatem żądać od tego ze współwłaścicieli, który posiada rzecz i pobiera z niej pożytki, aby rozliczył je z pozostałymi współwłaścicielami, w tym celu na podstawie art. 613 § 1 k.p.c. można żądać wydania stosownego orzeczenia przez sąd (nadwyżkę dochodów po pokryciu wydatków wypłaca się współwłaścicielom lub użytkownikom w terminach przez sąd określonych).
 
Jarosław Olejarz
radaca prawny
 

 

[1] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 07.02.2006 roku sygn. akt I ACa 829/05
[2] Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10.05.2006 roku sygn. akt III CZP 9/06
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-05-19
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: spadek, dział spadku, postępwoanie spadkowe, spadkobierca, udział spadkowy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.