Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Komornik może żądać wyjaśnień gdy dokonuje zajęcia wierzytelności przysługuje ona dłużnikowi

Otrzymałem kilka dni temu pismo od komornika dotyczące zajęcia wierzytelności. Z dłużnikiem od kilu lat łączy mnie umowa partnerska. Udało mi się zrealizować tylko jedną transakcję. Nie mam obecnie żadnych produktów tej firmy ani też żadnych wobec niej zobowiązań finansowych. Czy wysłanie do mnie tego pisma, bez wcześniejszego sprawdzenia moich relacji z dłużnikiem, było zasadne? Czy zasadne było wysłanie pisma w takiej postaci, ze dużą czcionką są moje dane i kwoty, a wyjaśnienie jaka jest moja rola w sprawie małymi literkami. Początkowo sądziłem, że zajęto mój majątek. Czy nie naruszono ustawy o ochronie danych osobowych i czy komornik ma prawo domagać się ode mnie informacji o moich zobowiązaniach na rzecz dłużnika? Komornik grozi mi grzywną w przypadku braku odpowiedzi, co budzi to we mnie mieszane uczucia.

Zgodnie z art. 895 § 3 k.p.c. na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji z ruchomości komornik dokona również zajęcia wierzytelności lub innych praw majątkowych, związanych z posiadaniem dokumentu, jeżeli dokument taki znajduje się w posiadaniu dłużnika. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik wzywa dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego. Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dłużnika, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie:
 1. czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny;
 2. czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.
Zajęcie wierzytelności na podstawie art. 896 k.p.c. obejmuje tylko wierzytelność istniejącą. Wierzytelność istniejąca to wierzytelność konkretna, osadzona w ramach określonego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy zindywidualizowanymi podmiotami, mająca sprecyzowaną treść.  Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności.
 
W myśl art. 762 § 1 k.p.c. za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną do pięciuset złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu. Jeżeli żądanie udzielenia wyjaśnień lub informacji skierowane było do osoby prawnej lub innej organizacji, ukaraniu grzywną podlega jej pracownik odpowiedzialny za udzielenie wyjaśnień lub informacji, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, ukaraniu podlega jej kierownik. Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania go klauzulą wykonalności. Ukaranie przez komornika grzywną nie zwalnia osób ukaranych od odpowiedzialności karnej za niedopełnienie lub przekroczenie obowiązków służbowych.
 
 
Jeżeli określone informacje niezbędne do prowadzenia postępowania muszą być udostępnione komornikowi sądowemu pod rygorami z art. 762 k.p.c. Powyższa regulacja kształtuje uprawnienia komorników sądowych w sytuacji, w której udzielanie informacji nie zostało uregulowane w przepisach szczególnych. W stosunku bowiem do szeregu informacji i danych ustawodawca zdecydował się przyjąć odrębne zasady dysponowania nimi.
 
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, komornik bazując na zawartej umowie, może domniemywać, że dłużnikowi przysługuje wierzytelność, stąd dokonał jej zajęcia,  jednocześnie wzywając aby dłużnik zajętej wierzytelności w zakreślonym terminie złożył oświadczenie czy wierzytelność ta dłużnikowi przysługuje i czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętej wierzytelności. Forma zajęcia, tzn. stosowany przez komorników wzór, stanowi standardowy dokument. Żaden przepis nie określa, jakie elementy takiego dokumentu zajęcia mają być pisane większymi a jakie mniejszymi literami. Komornik ma wskazać jedynie w zajęciu elementy istotne. Dokonana przez komornika czynność, w szczególności nie narusza żadnych przepisów i jest zgodna z właściwymi przepisami k.p.c. oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik ma także prawo nałożyć grzywnę w razie odmowy udzielenia informacji.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-05-11
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: komornik, egzekucja, postępowanie egzekucyjne, wyjaśnienia, informacja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.