Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Jak można wykreślić wpisy w księdze wieczystej nieruchmości

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: hipoteka

Odziedziczyłam w spadku dom po rodzicach. W dziale IV tej księgi wieczystej wpisane są dwie hipoteki. Jedna umowna zwykłą w kwocie kilkudziesiąt złotych, a druga umowna kaucyjna w kwocie kilkudziesięcuy tysięcy złotych. Ta druga hipoteka powstała w związku z działalnością gospodarczą jaką kilkanaście lat temu prowadziła moja mama. W ubiegłym roku napisałam list do tego wierzyciela celem wykreślenia tej hipoteki z uwagi na przedawnienie długu. List był bez odzewu. Wiem, ze księgi same się nie oczyszczą. Co musze zrobić, jakie dokumenty złożyć i gdzie, aby uporządkować te księgi wieczyste?

W myśl przepisu art. 77 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku, (dalej u.k.w.h.) przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczenia o odsetki. Z przepisu tego zatem wynika ograniczenie z jednej strony zasady przedawnienia roszczeń wierzyciela, który mimo upływu okresu przedawnienia roszczenia majątkowego, może domagać się zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości, która obciążana jest na jego rzecz hipoteką.
Z drugiej strony wierzyciel nie może żądać zaspokojenia odsetek z tej nieruchomości – w tym zakresie jeżeli odsetki uległy przedawnieniu, wierzyciel nie może żądać ich zaspokojenia z nieruchomości. Przepisy te dotyczą w zasadzie hipoteki umownej zwykłej, jednakże przepisy naszym zdaniem należy stosować także odpowiednio do hipoteki kaucyjnej, albowiem ustawodawca w Rozdziale 2 o hipotece kaucyjnej, nie wskazał że przepisów tego nie stosuję się. Zgodnie z art. 105 u.k.w.h. wierzyciel nie może powołać się na wpis hipoteki kaucyjnej w celu udowodnienia wierzytelności zabezpieczonej, co jednak nie pozbawia go możliwości zaspokojenia swojej wierzytelności jeżeli będzie on w stanie potwierdzić istnienie swojej wierzytelności.
 
Zgodnie z art. 94 u.k.w.h. wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ponadto w myśl art. 96 u.k.w.h skuteczność zrzeczenia się zabezpieczenia hipotecznego bez wygaśnięcia wierzytelności wymaga wykreślenia hipoteki. Zapłata całej sumy wymienionej we wpisie hipoteki kaucyjnej uzasadnia wykreślenie tej hipoteki, bowiem skutkuje wygaśnięciem wierzytelności z danego stosunku prawnego, w każdym razie w takim zakresie, w jakim wierzyciel w wyniku wpisu hipoteki może jej dochodzić z nieruchomości. Także w wypadku wystawienia przez wierzyciela pokwitowania stwierdzającego zapłatę całego długu, nie budzi wątpliwości wygaśnięcie zabezpieczonej wierzytelności. Tego rodzaju pokwitowanie, sporządzone w odpowiedniej formie, jest zatem wystarczające do wykreślenia hipoteki. W innych wypadkach wykreślenie hipoteki kaucyjnej z powołaniem się na wygaśnięcie wierzytelności, którą zabezpieczała, w wyniku zapłaty długu, wymaga stwierdzenia rzeczywistej wysokości tej wierzytelności, a następnie porównanie jej z udokumentowaną spłatą zadłużenia[1].
 
Jeżeli zatem wierzytelność hipoteczna wygasła (została spłacona), na podstawie art. 100 u.k.w.h. może Pani zażądać od wierzyciela dokonania czynności w celu wykreślenia hipoteki (W razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej). Po wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką i odmowie dokonania przez wierzyciela czynności umożliwiającej wykreślenie hipoteki, dłużnik może domagać się wykreślenia wpisu w drodze powództwa na podstawie art. 10 w zw. z art. 100 u.k.w.h. Takie stanowisko zajął też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16.11.1998 roku sygn. akt I CKN 885/97.
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym może Pani zażądać na piśmie od wierzyciela dokonania wszelkich czynności, które umożliwią Pani wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, z tym zastrzeżeniem, że w razie braku dokonania tych czynności wystąpi Pani z powództwem o ustalenie niezgodności hipoteki ze stanem prawnym (W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności). Jeżeli wierzyciel udokumentuje istnienie wierzytelności, która zabezpieczona jest wpisaną hipoteką, wówczas w celu wykreślenia ustanowionej hipoteki będzie Pani musiała dokonać spłaty wierzytelności w wysokości wpisanej hipoteki.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne
 

[1] Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22.02.2008 roku sygn. akt V CSK 400/07
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-04-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: hipoteka
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.