Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Lokator nawet jak opuścił mieszkanie obowiązany jest do płacenia czynszu najmu

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: najem lokalu

Wynająłem mieszkanie w sierpniu ubiegłego roku. Nie zostało to zgłoszone do urzędu skarbowego. Posiadam umowę najmu na czas określony do sierpnia 2010 roku. Lokator bez mojej wiedzy wyprowadził się w tym miesiącu, nie regulując zapłaty za czynsz, prąd, wodę. Co mogę zrobić w tej sprawie żeby odzyskać pieniądze?

Zawarta pomiędzy stronami umowa może przestać obowiązywać w sytuacji upływu terminu na jaki została zawarta, w przypadku wypowiedzenia jej postanowień przez jedną ze stron lub rozwiązania jej w wyniku porozumienia pomiędzy stronami, a także w przypadku odstąpienia od umowy. W opisanym stanie faktycznym wynika, że żadna z tych okoliczności nie nastąpiła, umowa zatem nadal obowiązuje, a co za tym idzie, obie strony są zobowiązane do respektowania postanowień umowy. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
 
W opisanym stanie faktycznym, sam fakt opuszczenia mieszkania przez lokatora nie zwalnia go z zapłaty należnego czynszu za najem lokalu, a także uiszczenia zaległych opłat. Pan jako właściciel mieszkania powinien przesyłać na adres wskazany w umowie najmu odpowiednie wezwanie do zapłaty uiszczenia kolejnych czynszów, za kolejne miesiące, w których zgodnie z umową trawa najem lokalu. Jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy, może Pan także sporządzić na piśmie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu i także przesłać je na adres lokatora. Wszelka korespondencja winna być przesyłana przez Pana za pośrednictwem operatora pocztowego, w formie lisów poleconych – dla celów dowodowych. W przypadku gdy upłynie okres najmu lokalu mieszkalnego lub okres wypowiedzenia umowy najmu, winien Pan przesłać na adres lokatora oświadczenie wzywające do dobrowolnej zapłaty zadłużenia, z tym zastrzeżeniem, że po upływie okresu wyznaczonego w tym wezwaniu, będzie Pan uprawniony do skierowania pozwu na drogę postępowania sądowego.
W myśl przepisu art. 5051 pkt. 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), do roszczeń wynikających z umów najmu lokali stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym, w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. W związku z powyższym, pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w tym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. Formularze takie można pobrać z naszej strony internetowej. Od pozwu pobierana jest opłata stosunkowa, którą pobiera się w sprawach o prawa majątkowe. Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. Także istotne z punktu widzenia możliwości dochodzenia swoich należności jest ustalenie adresu zameldowania dłużnika. W tym celu może Pan wystąpić do Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA (dawniej Centralnego Biura Adresowego) ul. Pawińskiego 17/21 (02-106) Warszawa, z zapytaniem o udzielnie informacji o aktualnym adresie zameldowania dłużnika.
 
Należy zaznaczyć, że z punktu widzenia Pańskich roszczeń względem lokatora, nie ma znaczenia fakt zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego. Przychody z tego tytułu winien Pan jednak rozliczyć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż w przeciwnym przypadku narazi się Pan na odpowiedzialność karną-skarbową.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-04-15
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: najem lokalu
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.