Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Właściciel nieruchomosci nie może wymeldować osoby, która przebywa w jego lokalu mieszkalnym

Od dwóch lat żyję w tzw. konkubinacie czyli związku bez ślubu, ale mieszkamy razem w domu, którego właścicielem jest mój partner. Jestem w tym domu zameldowana na pobyt stały. Planowaliśmy wspólną przyszłość mimo, że mój partner nie jest jeszcze rozwiedziony. Ma jednak rozdzielczość majątkową z żoną. Teraz nastąpiła zmiana jego stanowiska i zamierza on wrócić do żony, w związku z czym chce abym się wyprowadziła. Czy ma prawo mnie wymeldować i czy mogę domagać się lokalu zastępczego, bo nie mam gdzie mieszkać?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że zajmuje Pani lokal mieszkalny na podstawie nieodpłatnego tytułu prawnego, a na dowód tego prawa posiada Pani zameldowanie w tym lokalu. Należy jednak odróżnić zameldowanie od prawa do pobytu w lokalu mieszkalnym. Meldunek jest czynnością administracyjną, realizowaną zgodnie z przepisami prawa i ma umożliwić ustalenie pobytu czasowego lub stałego danej osoby. Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zgodnie z art. 15 pkt. 1 ustawy - osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia. Obowiązek wymeldowania takiej osoby spoczywa na właścicielu nieruchomości, zarządcy itp. Zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy - organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Przepisy te dotyczą administracyjnej sfery życia, nie ma znaczenia czy osoba, która zostaje wymeldowana ma tytuł prawny do nieruchomości, czy też nie. Podstawowa kwestia w sprawie wymeldowania to fakt, czy osoba przebywa w miejscu pobytu, czy też nie. Jeżeli zatem będzie Pani przebywać w miejscu pobytu, właściciel nieruchomości nie będzie Pani mógł wymeldować z miejsca stałego pobytu.
 
Jeżeli utraci Pani prawo do zamieszania w lokalu mieszkalnym, właściciel lokalu może zażądać od Pani opróżnienia tego lokalu. Zgodnie z art. 11 ust 8 ustawy o ochronie praw lokatorów, w wypadku stosunków prawnych, które nie ustają przez wypowiedzenie, a w szczególności w wypadku spółdzielczego prawa do lokalu, nie jest dopuszczalne ustanie stosunku prawnego w sposób i z przyczyn mniej korzystnych dla lokatora niż to wynika z przepisów tego artykułu. W szczególności naszym zdaniem, właściciel lokalu mieszkalnego powinien wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku. Gdyby doszło do wydania wyroku przez sąd to w tym wyroku nakazującym opróżnienie domu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. W myśl art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego wobec:
 1. kobiety w ciąży
 2. małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 3. obłożnie chorych,
 4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 5. osoby posiadającej status bezrobotnego (status stwierdzony przez Urząd Pracy),
 6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały - chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.
Reasumując, w opisanym stanie prawnym właściciel lokalu mieszkalnego winien wpierw doprowadzić do ustania stosunku prawnego, a dopiero wówczas może podjąć czynności zmierzające do usunięcia z lokalu (eksmisja). Jeżeli stosunek prawny, na podstawie którego zajmuje Pani lokal mieszkalny, nie jest odpłatny (nie płaci Pani czynszu), wówczas właściciel lokalu jeżeli nie będzie chciała Pani opuścić dobrowolnie lokal mieszkalny, powinien wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu (eksmisję). Dopiero po przeprowadzeniu eksmisji będzie mógł dokonać Pani wymeldowania, jeżeli sama Pani tego nie zrobi.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-03-23
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.