Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy zbajdujących się we władaniu dłużnika

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zajęcie

Komornik w ramach postępowania egzekucyjnego zajął ruchomości nie będące moją własnością. Komornik dokonał ponownego zajęcia tych rzeczy mimo iż zostały one w ramach wcześniejszego postępowania zwolnione od egzekucji prawomocnymi wyrokami sądowymi. Złożyłem skargę na czynności komornika, ale sąd skargę oddali uznając, że komornik nie złamał prawa. Co powinienem dalej zrobić? Komornik posiada pełną wiedzę o wyrokach zwalniających rzeczy od egzekucji.

W przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego, komornik może dokonać zajęcia ruchomości, które znajdują się w jego władaniu (art. 845 § 2 k.p.c.). Z brzmienia tego przepisu wynika, że dłużnik nie musi być właścicielem rzeczy, aby komornik mógł zgodnie z prawem dokonać zajęcia. Nie ma także znaczenia wiedza komornika, że ruchomość należy do osoby trzeciej. Należy także zaznaczyć, że komornik związany jest wnioskiem wierzyciela w zakresie prowadzonej egzekucji, stąd jeżeli wierzyciel wskazał do zajęcia określoną ruchomość, komornik winien dokonać jej zajęcia, jeżeli rzecz ta jest we władaniu dłużnika.
 
W przypadku takiego zajęcia osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa (art. 841 § 1 k.p.c.). Powództwo takie można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. W razie gdy rzecz ruchoma znajduje się w mieszkaniu lub innym miejscu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z osobami trzecimi, zwłaszcza z członkami rodziny, to - gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy lub innych szczególnych okoliczności - komornik może przyjąć, że jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, co upoważnia go do jej zajęcia zgodnie z art. 845 § 2 k.p.c. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.02.1991 roku sygn. akt IV CR 550/90). Samo powództwo z art. 841 k.p.c. o zwolnienie zajęcia nie może być oparte na twierdzeniach, że dokonano zajęcia przedmiotu nie należącego do dłużnika, który to przedmiot jest wyłączony spod egzekucji. Powództwo ekscydencyjne (interwencyjne) o zwolnienie od zajęcia jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy naruszenie praw osób trzecich jest wynikiem prowadzenia egzekucji zgodnie z przepisami procesowymi.
 
Kwestia skargi na czynności komornika została uregulowania w art. 767 § 1 k.p.c. zgodnie z którym, na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Ustawodawca określa, że w razie zajęcia rzeczy ruchomej, do której osoba trzecia rości sobie prawa, osoba ta może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Tym samym właściwym postępowaniem jest zwolnienie spod egzekucji zajętej rzeczy a nie skarga na czynności komornika. Niestety na postanowienie sądu rejonowego oddalającego skargę na czynności komornika, polegającą na zajęciu ruchomości, nie przysługuje zażalenie (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15.09.1995 roku sygn. akt III CZP 110/95).
 
Reasumując, jedyna możliwość jaka przysługuje osobie trzeciej, której prawa zostały naruszone poprzez zajęcie, to powództwo przeciwegzekucyjne. Można także zamiast wytaczać takie powództwo (jest ono wytaczane przeciwko wierzycielowi, na wniosek którego komornik prowadzi egzekucję), wystąpić z pisemnym wnioskiem do wierzyciela, aby zwolnił spod egzekucji określoną rzecz, z tym zastrzeżeniem, że w razie odmowy wytoczone zostanie postępowanie przeciwegzekucyjne. Należy jednak pamiętać o terminie do wytoczenia powództwa, gdyż co do zasady można wnieść je w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-02-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zajęcie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.