Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: konsument

Prowadzę firmę, która jest spółką jawną. Dwa tygodnie temu podpisałem umowę z firmą, która sprzedaje nowe samochody z zagranicy. Umowa zamówienia została zawarta na odległość. Wpłaciłem zaliczkę w wysokości 50% wartości pojazdu (cena była bardzo atrakcyjna - połowa wartości nowego auta w Polsce). Sprawdziłem tą firmę i wszystko wydawało się dobrze. Po rozmowach ze znajomymi doszedłem jednak do wniosku, że transakcja może nie dojść do skutku, stąd 10 dnia od podpisania umowy wysłałem pismo (faxem oraz listem poleconym) o odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Do dnia dzisiejszego nie dostałem potwierdzenia wpłaty zaliczki, chociaż w umowie jest zapisane, że takie potwierdzenie powinienem dostać. Po wielu nieudanych próbach skontaktowania się z firmą uzyskałem informacje, iż zaliczka nie zostanie zwrócona, ponieważ 10 dniowy termin zwrotu bez podania przyczyny nie dotyczy tej umowy.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Podobnie art. 7 i pozostałe przepisy odnoszą się do praw konsumenta, przy zawieraniu umowy z przedsiębiorcą. Definicja konsumenta została zawarta w art. 221 k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którą, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli zawarł Pan umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie mają zastosowania do takiej umowy wyżej wymienione przepisy chroniące konsumentów oraz umożliwiające odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Co do zasady winien zatem oczekiwać Pan na realizację umowy, zgodnie z jej zapisami, do czasu aż dłużnik zgodnie z zapisami umowy nie wykona świadczenia. Dopiero wówczas będzie Pan mógł dochodzić na drodze prawnej wykonania umowy oraz naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki. Także możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli nie została zastrzeżona w umowie, występuje dopiero w przypadku zwłoki dłużnika. Zgodnie z art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym jako, że umowa została zawarta pomiędzy przedsiębiorcami, nie mają zastosowania przepisy o szczególnych uprawnieniach przysługujących konsumentom. Nie oznacza to, że przedsiębiorcy nie przysługuje ochrona prawna. Zakładając jednak, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające podejrzenie przestępstwa, do czasu w którym świadczenie dłużnika (dłużnikiem w stosunku do Pana jest firma, która ma wykonać umowę dostawy pojazdu) nie jest wymagalne (nie nadszedł termin jego spełnienia), nie może Pan żądać spełnienia świadczenia. Oczywiście może Pan żądać dostarczenia pokwitowania w myśl art. 462 § 1 k.c. Odmowa wydania pokwitowania zasadniczo jedynie uprawnia do powstrzymania się przed spełnieniem świadczenia lub do złożenia świadczenia do depozytu sadowego. Na tym etapie wskazanym w opisie stanu faktycznego, jeżeli nie otrzyma Pan pokwitowania może Pan powstrzymać się przed wpłaceniem pozostałej części pieniędzy. Jeżeli chodzi o złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to aby takie zawiadomienie mógł Pan złożyć, muszą zachodzić przesłanki do tego (sama wola odstąpienia od umowy, nie jest wystarczającą przesłanką). Zgodnie z art. 286 § 1 k.k. (kodeksu karnego) odpowiedzialności prawnej podlega osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Aby przypisać sprawcy popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. konieczne jest ustalenie spełnienia znamion strony podmiotowej czynu polegającej na tym, iż sprawca już w momencie złożenia zamówienia określonym w umowie miał zamiar niezwrócenia należności, niedostarczenia towaru, doprowadzając w ten sposób kontrahenta umowy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia go w błąd. W opisanym stanie faktycznym musiałby Pan dokonać takich ustaleń, że firma ta nie istnieje, nie prowadzi działalności gospodarczej (np. zupełny brak kontaktu, pod wskazanym w umowie adresem ta firma nie istnieje i nie jest wiadome gdzie istnieje, nie prowadzi działalności gospodarczej itd.). Naszym zdaniem winien Pan na piśmie (listownie, za potwierdzeniem odbioru) wezwać tą firmę do doręczenia Panu pokwitowania zapłaty sumy pieniężnej. Może Pan także dokonać sprawdzenia czy pod wskazanym adresem w umowie firma ta istnieje, prowadzi działalność w zakresie pośredniczenia przy sprzedaży samochodów, a dopiero gdy potwierdzi Pan fakty uzasadniające, że mógł Pan stać się ofiarą przestępstwa , może Pan złożyć stosowne zawiadomienie.  W przeciwnym wypadku zgodnie z art. 238 k.k. może podlegać Pan odpowiedzialności karnej, za zawiadomienie organów ścigania o niepopełnionym przestępstwie (osoba, która zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-02-18
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: konsument
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.