Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

Jestem pełnomocnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezes jest na urlopie i prosi mnie o podpisanie umowy kredytowej. Czym skutkuje mój podpis? Czy istnieje niebezpieczeństwo, że poniosę odpowiedzialność finansową w przypadku niespłacania kredytu przez firmę?

Udzielenie pełnomocnictwa upoważnia pełnomocnika do działania w imieniu mocodawcy. Jednakże pełnomocnik dokonując czynności prawnej w imieniu mocodawcy, musi działać w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Szczegółowo przepisy dotyczące pełnomocnictwa zawiera kodeks cywilny. Zgodnie z art. 98 k.c. pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Co do zasady, zawarcie umowy kredytu będzie wymagać pełnomocnictwa szczególnego (albo pełnomocnictwa do poszczególnej czynności). Z udzielonego zatem pełnomocnictwa, wynikać winno uprawnienie dla pełnomocnika do zaciągnięcia w imieniu spółki zobowiązania kredytowego. Jeżeli takiego umocowania pełnomocnictwo nie zawiera, nie może Pan skutecznie zaciągnąć zobowiązania w imieniu spółki.  
Zasadniczo odpowiedzialność pełnomocnika, w przypadku zaciągnięcia zobowiązania w imieniu spółki może wystąpić zgodnie z treścią art. 103 § 3 k.c. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy pełnomocnik zawarł umowę przekraczając zakres pełnomocnictwa lub gdy działał bez takiego pełnomocnictwa, w braku potwierdzenia zawarcia tej umowy przez rzekomego mocodawcę, osoba, która zawarła umowę w cudzym imieniu, obowiązana jest do zwrotu tego, co otrzymała od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, jeżeli zawierając umowę kredytu przekroczy Pan zakres udzielonego pełnomocnictwa lub gdyby działał Pan bez takiego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo może mieć wady prawne, które powodują, że w świetle prawa nie jest ono ważne), wówczas w razie gdyby spółka nie potwierdziła zawarcia umowy, może Pan być zobowiązany nie tylko do zwrotu kwoty udzielonego kredytu ale także do naprawienia ewentualnej szkody, jaką bank mógłby ponieść w związku na Pana działanie.  Zatem z formalnego punktu widzenia takie niebezpieczeństwo istnieje, tym bardziej, że należy także zwrócić uwagę na istniejące ewentualne ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczenie to wynika z treści art. 230 k.s.h. w myśl, którego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeżeli zatem wartość kredytu przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, a z umowy spółki nie wynika inaczej, dla skuteczności zaciągnięcia zobowiązania kredytowego wymagana będzie uchwała wspólników, wyrażająca zgodę na zaciągnięcie takiego kredytu przez zarząd. Na koniec także warto dodać, że wadliwość pełnomocnictwa oraz zawarcia samej umowy kredytu w imieniu spółki, wynikać może z nieodpowiedniej reprezentacji. Art. 205 § 1 k.s.h. wskazuje, że jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Oczywiście sposób reprezentacji zarządu nie wyłącza możliwości ustanowienia odpowiedniego pełnomocnika, w trybie przepisów kodeksu cywilnego, jednakże pełnomocnictwo musi być dla swojej ważności udzielone zgodnie z reprezentacją wynikającą z przepisów kodeksu spółek handlowych.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-10-26
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: pełnomocnik, pełnomocnictwo
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.