Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ustanowienie kuratora dla małoletniego dziecka

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: opieka, władza rodzicielska

Występuję o rozwód za obopólną zgodą. Powierzam opiekę rodzicielską nad naszą córką żonie. Jednocześnie chcę ustanowić kuratora dla córki by mieć wpływ na wychowanie dziecka i możliwość korekty decyzji żony (wspólnie z kuratorem).

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, niezależnie od sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem przez jednego z nich. Władza rodzicielska powinna być wykonywana przez rodziców w taki sposób, jak wymaga tego dobro dziecka. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodziców, każde z nich zobowiązane jest i uprawnione do jej wykonania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

R E K L A M A


Kurator powoływany jest obligatoryjnie przez sąd opiekuńczy, w przypadku gdy żadne z rodziców nie może reprezentować interesów dziecka. W szczególności reprezentować dziecka rodzice nie mogą w następujących sprawach:

  • przy czynnościach prawnych pomiędzy dziećmi pozostającymi pod ich władzą,
  • przy czynnościach prawnych pomiędzy dziećmi a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy, w razie zmiany okoliczności, może zmienić zawarte w wyroku orzekającym rozwód orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania (art. 106 KRIO).

Powołanie kuratora fakultatywne może nastąpić także w przypadku, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone. Sąd opiekuńczy wydaje wówczas odpowiednie zarządzenia, w szczególności może poddać wykonanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora (art. 109 § 2 ust. 3 KRIO). Powołanie kuratora jest szczególnym środkiem, który stosuje sąd – w przypadku ustanowienia kuratora sąd zawiadamia powiatowe centrum pomocy rodzinie, które udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu sprawozdanie dotyczące sytuacji rodziny i udzielenia pomocy, a także współpracuje z kuratorem sądowym. W przypadku gdy dobro małoletniego jest zagrożone, sąd może zarządzić o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zatem w piśmie procesowym należy złożyć wniosek o poddanie wykonania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora, uzasadniając zagrożenie dobra dziecka. Proszę pamiętać, że może Pan jeżeli uważa Pan że dobro dziecka może być zagrożone, złożyć także wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej matki i przyznanie Panu opieki nad dzieckiem. Ustanowienie kuratora dotyczy sytuacji zasadniczo, gdy żaden z rodziców nie wykonuje władzy rodzicielskiej, lub władza ta jest ograniczona albo władza ta nie jest wykonywana w odpowiedni sposób przez rodziców. Gdy jeden z rodziców nie wykonuje tej władzy w sposób odpowiedni, drugi rodzic jest zobowiązany do jej wykonywania, chyba że sąd tą władzę mu ograniczył.
Pojęcie dobra dziecka nigdzie nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Zatem sąd rozstrzyga o tym, czy w danym przypadku dobro to jest zagrożone lub naruszone na podstawie zebranego materiału dowodowego. W uzasadnieniu wniosku o ustanowienie kuratora musi Pan wskazać, na takie sytuacje związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez matkę dziecka, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu dziecka, lub jego prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu. Na poparcie tych twierdzeń musi Pan podać okoliczności i inne dowody (np. zeznania świadków).

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-09-10
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: opieka, władza rodzicielska
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.