Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (wady rzeczy sprzedanej)

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: konsument

W 2008 roku zakupiłem laptop w jednym z marketów. W lutym okazało się, że jest on w pewnym stopniu wadliwy. Złożyłem reklamację na podstawie gwarancji, którą uznano za zasadną i wymieniono płytę główną na nową. Po naprawach nic się nie poprawiło więc wystąpiłem do producenta o zwrot pieniędzy. Odmówiono mi twierdząc, że podstaw nie ma. Producent poinformował mnie także, że Karta Gwarancyjna została źle wypełniona, gdyż brak jest numeru seryjnego, a okres gwarancyjny na ten sprzęt wynosi 1 rok, a nie 2 lata jak sprzedawca wpisał w karcie. Zawiozłem sprzęt do sprzedawcy, nadal żądając zwrotu pieniędzy i wyjaśnień, co z tym terminem gwarancji. Miało to już miejsce w marcu 2009 roku. Market odrzucił roszczenia i zarzucił mi, że osobiście wpisałem do karty gwarancyjnej termin 2-letni, a także stwierdził, że nie złożyłem u nich reklamacji tylko pozostawiłem sprzęt na przechowanie. W istocie, czego wcześniej nie zauważyłem, otrzymałem druk zgłoszenia reklamacyjnego, na którym umieszczono krzyżyk przy kuriozalnym określeniu usługi: przechowanie. Stwierdzili także, że firma komputerowa po sprawdzeniu tego sprzętu uznała go za sprawny. Jakie mam szanse postawić na swoim i otrzymać zwrot pieniędzy za niesprawny sprzęt, w którym wymieniono szereg podstawowych części, a także wykazać swoją niewinność wobec nieuzasadnionego zarzutu sfałszowania karty gwarancyjnej.

W przypadku nabycia towaru przez konsumenta (konsument to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), to wówczas należy stosować do takiej sprzedaży przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej ustawa o sprzedaży konsumenckiej). Zgodnie z ustawą, stosuje się ją do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny). Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o sprzedaży konsumenckiej, do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (przepisów o rękojmi za wady rzeczy). Ustawę o sprzedaży konsumenckiej stosuje się do każdej umowy odpowiadającej definicji umowy zawartej w art. 535 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli spełnia ona dodatkowo kryteria przewidziane w art. 1 ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
Odpowiedzialnym z ustawy za to, że towar jest niezgodny z umową jest jedynie sprzedawca. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują konsumentowi niezależnie od uprawnień wynikających z ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Konsumentowi przysługuje prawo wyboru trybu dochodzenia swoich roszczeń, czy to na podstawie ustawy o sprzedaży konsumenckiej, czy też na podstawie gwarancji.
 
Jak wynika z art. 8 ustawy o sprzedaży konsumenckiej, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową (np. posiada wady, o których konsument nie został poinformowany), kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Towar konsumpcyjny jest niewątpliwie niezgodny z umową sprzedaży, gdy nabywca nie ma możliwości swobodnego z niego korzystania.
 
Co do zasady, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Oznacza to, że w tym okresie kupujący na podstawie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej, może wystąpić do sprzedawcy z roszczeniami, że towar konsumpcyjny nie jest zgodny z umową. Uprawnienie to często mylone jest z rękojmią za wady fizyczne rzeczy, określoną w przepisach kodeksu cywilnego z uwagi na podobne uprawnienia konsumenta. Powyższa odpowiedzialność sprzedawcy w tym okresie, znajduje jednak pewne ograniczenia. W szczególności, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o sprzedaży konsumenckiej, kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8 ustawy o sprzedaży konsumenckiej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 
Reasumując, jeżeli gwarant kwestionuje możliwość zadość uczynienia Pańskim roszczeniom na podstawie gwarancji, winien Pan oddać sprzęt do sprzedawcy, korzystając z przysługujących konsumentowi uprawnień z ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Z uwagi na ograniczenia jakie wynikają z ustawy (ograniczenie sprzedawcy w razie nie zawiadomienia go o wadzie), naszym zdaniem należy zgłosić reklamację jako nową. Jeżeli sprzedawca, nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Tym samym będzie Pan mógł  zażądać zwrotu zapłaconej ceny lub wydania nowego towaru.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-08-03
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: konsument
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.